video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,439

دانلود:

1,844

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پوکی استخوان در زنان سالمند

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 78

چکیده

 زمینه وهدف: استئوپروز یک مشکل مهم سلامت عمومی در دنیا بوده و شیوع آن در حال افزایش می باشد. در زنان کاهش سریع توده استخوانی در زمان شروع یائسگی به دلیل کمبود هورمون استروژن ثابت شده است. هدف از این مطالعه تعیین شیوع استئوپروز در زنان سن یائسگی یزد بود.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی (Cross-sectional) و توصیفی تحلیلی (Descriptive-Analytical) تعداد 502 زن در سنین یائسگی که به ترتیب به تنها مرکز سنجش تراکم استخوانی شهر یزد در سال های 1380-1381 مراجعه نموده بودند, با سرشماری وارد مطالعه گردیدند. زنان دارای استئوپروز شناخته شده, بیماری های مزمن و بیماری های استخوانی یا متابولیک و زنانی که سابقه جراحی هیسترکتومی و اووفرکتومی با سابقه مصرف دارو های موثر بر متابولیسم استخوان داشتند از مطالعه خارج گردیدند. از تمامی بیماران پرسشنامه ای حاوی خصوصیات دموگرافیک و سوابق سلامتی و عوامل خطر برای پوکی استخوان تکمیل می گردید. نتایج با استفاده از نرم افزارآماری 11.5 SPSS و با آزمون های آماری Chi-Square و Anova تجزیه و تحلیل ومتغیر های کمی به صورتMean±SD  گزارش گردیدند.یافته ها: تعداد 502 زن یائسه با محدوده سنی از 50 تا 85 سال [7.05±60.57 (Mean±SD) سال] وارد مطالعه گردیدند. با استفاده از BMD ناحیه L2-L4 تعداد 103 نفر (20.5% کل این زنان) استئوپروز, 261 نفر (52%) استئوپنی و 138 نفر (27.5%)BMD  نرمال داشتند. این موضوع در حالی است که با استفاده از BMD ناحیه هیپ تعداد 216 مورد (43.03%) استئوپروز, تعداد 216 مورد (43.03%) استئوپنی و تعداد 70 نفر (13.94%)BMD  نرمال داشتند. با افزایش سن درصد موارد طبیعی کاهش و به طبع آن موارد مبتلا به استئوپروز و استئوپنی به صورت معنی داری از نظر آماری افزایش می یافتند. تنها در 261 مورد (52%) هر دو ناحیه تشخیص را مطرح می کردند و در باقی موارد یعنی 241 مورد (48%) تشخیص بر حسب ناحیه اندازه گیری BMD متفاوت می بود.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که شیوع استئوپروز و استئوپنی در این جامعه تا حدودی مشابه کشور عربستان می باشد. ولی از بسیاری از کشور های دیگر بالاتر می باشد. در کل, می توان ابراز داشت که استئوپروز و استئوپنی در بین زنان سنین پس از یائسگی در یزد شایع است. این مطالعه, این بیماری را به عنوان یک مشکل سلامت عمومی در جامعه ما نیز تایید می کند. در پایان پیشنهاد می شود جهت ارزیابی دقیق تر شیوع و بروز استئوپروز نسبت به انجام مطالعاتی برای فراهم آوردن اطلاعات جمعیت رفرانس ایرانی اقدام گردد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مجیبیان، مهدیه، اولیا، محمدباقر، بیکی بندرآبادی، امید، و کوچک زاده یزدی، لیلا. (1385). پوکی استخوان در زنان سالمند . نشریه جراحی ایران، 14(1 (پی در پی 36))، 71-78. SID. https://sid.ir/paper/112679/fa

  Vancouver: کپی

  مجیبیان مهدیه، اولیا محمدباقر، بیکی بندرآبادی امید، کوچک زاده یزدی لیلا. پوکی استخوان در زنان سالمند . نشریه جراحی ایران[Internet]. 1385؛14(1 (پی در پی 36)):71-78. Available from: https://sid.ir/paper/112679/fa

  IEEE: کپی

  مهدیه مجیبیان، محمدباقر اولیا، امید بیکی بندرآبادی، و لیلا کوچک زاده یزدی، “پوکی استخوان در زنان سالمند ،” نشریه جراحی ایران، vol. 14، no. 1 (پی در پی 36)، pp. 71–78، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/112679/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی