Start: 2/3/2023 3:06:07 AMEnd: 2/3/2023 3:06:08 AM >> 593

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

350

دانلود:

160

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تاثیر رفتار بهداشتی والدین روی شاخص هایSiC (پوسیدگی های قابل توجه) وپلاک دندانی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

چکیده

 سابقه و هدف: پوسیدگی دندانی یکی از شایع ترین بیماری های مزمن دوران کودکی است. والدین نقش مهمی در کنترل بروز پوسیدگی در کودکان خود دارند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر رفتار بهداشتی والدین روی شاخص های SiC (پوسیدگی های قابل توجه) و پلاک دندانی کودکان دبستانی آنها بوده است. مواد و روشها: این مطالعه از نوع مقطعی توصیفی-تحلیلی است که بر روی 200 دانش آموز دختر کلاس اول دبستان شهر کرمان انجام شد. روش جمع آوری داده ها پرسشنامه شامل وضعیت رعایت بهداشت دهان والدین و کودکان و اطلاعات دموگرافیک و معاینه بالینی کودکان شامل معاینه دندان از نظر پوسیدگی براساس معیارهای WHO و شاخص پلاک دندانی بود. از آزمون t-test و رگرسیون خطی در سطح معناداری 5% برای آنالیز داده ها استفاده شد. یافته ها: پاسخ دهندگان در این مطالعه 89% (179نفر), والدین مادر و بقیه پدران بودند. میانگین سنی والدین33/6± 00/34 سال بودند. 126 نفر از پدران (63%) و 100 نفر از مادران (52. 5%) تحصیلات دانشگاهی داشتند. میانگین و انحراف معیار دو شاخص SiC و dmft به ترتیب3. 25± 6. 29 و 27/3 ± 25/5 به دست آمد. میانگین شاخص پلاک در گروه با پوسیدگی بیشتر بطور معنی داری بیشتر بود (0. 003p=)میانگین نمره ی عملکرد بهداشتی دریک سوم افرادی که بالاترین dmft را داشتند 1. 742± 6. 87 و در دو سوم بقیه 1. 84± 7. 14بود. بین این دوگروه تفاوت آماری معنی داری وجود داشت(0. 036p=). بین سن والدین و شغل مادران با عملکرد بهداشتی کودکان ارتباط آماری معنی دار مشاهده شد(0. 050p=)و(0. 008p=). بین شغل پدران با عملکرد بهداشتی خودشان ارتباط آماری معنی دار مشاهده شد. ( 0. 020p=) نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عملکرد بهداشتی والدین رابطه مستقیمی با میزان شیوع پوسیدگی در فرزندانشان دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی