Start: 2/7/2023 9:21:12 PMEnd: 2/7/2023 9:21:13 PM >> 592

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

126

دانلود:

40

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان آگاهی پزشکان کودکان درخصوص پوسیدگی های زودرس دندان کودکان

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 44

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به این که متخصصین کودکان اولین گروه کادر پزشکی هستند که با کودک و والدین وی تماس دارند می توانند با تشخیص زودرس ضایعات پوسیدگی وارجاع به موقع بیمار به متخصصین دندانپزشکی کودکان در پیشگیری از عوارض احتمالی آینده این بیماری در کودک نقش بسزایی ایفا کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی متخصصین کودکان شاغل در شهر یزد در سال 1395 در خصوص پوسیدگی های زودرس دندان کودکان انجام شد. مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی مقطعی, 53 نفر از متخصصین کودکان شاغل در شهر یزد در سال 1395 شرکت کردند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه روا و پایا استفاده شد. این پرسشنامه در دو قسمت اطلاعات فردی و سوالات مربوط به آگاهی تنظیم گردیده بودکه براساس پرسشنامه های قبلی بعد از روایی سنجی مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون های آماری t-test و ANOVA استفاده شد. (05/0=α ) یافته ها: از 53 متخصص (میانگین سنی (04/9± 11/46)) 36 نفر (9/67%) مرد و 17 نفر (1/32%) زن بودند. میانگین نمره آگاهی کلی متخصصین در خصوص پوسیدگی های زودرس دندان کودکان 39/3 ± 71/19 بود. ارتباط آماری معنی داری بین میانگین نمره آگاهی بر حسب گروه های سنی مورد مطالعه (479/0=(P value, جنس(560/0=(P value و پیشینه کار طبابت (749/0=P value )مشاهده نشد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه آگاهی متخصصین کودکان شهر یزد در خصوص پوسیدگی های زودرس دندان کودکان درسطح مطلوبی قرار داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی