Start: 2/2/2023 2:21:19 PMEnd: 2/2/2023 2:21:19 PM >> 620

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

415

دانلود:

175

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان آگاهی والدین از مرحله تکاملی دندانی کودکان 4 تا 9 ساله

نویسندگان

فاضل مجتبی | افشاری الهام

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 32

چکیده

 سابقه و هدف: آگاهی والدین از مرحله تکاملی دندانی کودک تاثیر بسزایی در کیفیت و کمیت فراهم آوری مراقبت­ های بهداشتی خانگی, مراقبت­ های پیشگیرانه حرفه­ ای و همچنین نیازهای درمانی کودک از طرف والدین دارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی والدین از مرحله تکاملی دندانی کودکان 4 تا 9 ساله در مشهد می­ باشد. مواد و روشها: این مطالعه به شکل مقطعی صورت گرفت. تعداد 218 والد (به همراه یک فرزند) با پرکردن پرسشنامه و پاسخ به سوالات بالینی در خصوص مرحله تکاملی دندانی کودک خود در این مطالعه شرکت کردند. داده­ ها توسط نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. جهت آنالیز داده­ ها از میانگین, درصد و ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده­ شد. یافته­ ها: حدود 80% از والدین سیستم دندانی را به درستی تشخیص دادند. در رابطه با آگاهی والدین از لزوم افتادن دندان شیری برای رویش هر دندان دائمی, یافته ها نشان داد که تنها 45% از والدین به پرسش مطرح شده پاسخ صحیح دادند. طبق آزمون آنالیز واریانس, بین آگاهی والد از نوع سیستم دندانی و سن کودک رابطه معناداری وجود داشت(p= 0. 02). علاوه بر این, بین آگاهی والد از لزوم افتادن دندان شیری قبل از دندان رویش دائمی و سطح در آمد خانوار نیز رابطه معناداری وجود داشت (p= 0. 022). در خصوص تشخیص شیری یا دائمی بودن دندان­ ها, بالاترین درصد اشتباه مربوط به دندان های مولر اول دائمی فک پایین (37. 5 درصد), بود. سن کودک ارتباط معنادار و همبستگی مثبتی با تشخیص نادرست نوع دندان توسط والد داشت (p= 0. 06). همچنین سطح تحصیلات والدین رابطه معناداری با تشخیص نادرست نوع دندان­ ها نشان داد (p= 0. 042). نتیجه­ گیری: درصد قابل توجهی از والدین اطلاعات ناکافی از نوع سیستم دندانی کودک و شیری یا دائمی بودن هریک از دندان­ ها داشتند و نیاز به تلاش­ های بیشتری در زمینه آموزش والدین توسط دندانپزشکان و نهادهای مربوطه را مطرح می­ سازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی