مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دندانپزشکی کودکان ایران | سال:1396 | دوره:12 | شماره:2 | صفحه شروع:41 | صفحه پایان:50

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

113

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شیوع دندانهای نهفته در نوجوانان مراجعه کننده به مراکز رادیولوژی فک و صورت

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 50

چکیده

 زمینه و هدف: در برخی از شرایط, عوامل موضعی یا سیستمیک باعث ایجاد ناهنجاریهایی در الگوی رشد در مراحل مختلف رویش دندان می شوند که می توانند منجر به رویش غیر طبیعی دندان شوند و دندان در فک باقی بماند که به عنوان دندان نهفته نامیده می شود. این مطالعه جهت تعیین شیوعانواع دندانهای نهفته در نوجوانانمراجعه کننده به مراکز رادیولوژی فک وصورت طی سالهای 1393-95 انجام گرفت. روش بررسی: دراین مطالعه توصیفی-مقطعی 1161 فایلرادیوگرافی پانورامیک مربوط به نوجوانان 14تا24سال بررسی گردید. بدین صورت که, نوع دندان نهفته, موقعیت قرارگیری آن و جنسیت بیمار در فرم اطلاعاتی ثبت گردید. اطلاعات بدست امده توسطآزمونهای اماری Chi-squareو Fisher`s exact test آنالیز شدند. یافته­ ها: طی بررسی فایلها تعداد275 دندان نهفته (7/23% ) مشاهده گردید که 1/25% در دختران و 7/21% در پسران بود. ترتیب شیوع نهفتگی از بیشتر به کمتر مربوط به دندان مولر سوم مندیبل یک طرفه (7/11%), مولر سوم مندیبل دو طرفه (4/6%), کانین ماگزیلا یک طرفه (5/2%) بود. بیشترین موقعیت نهفتگی مولر سوم مندیبل به ترتیب مزیوآنگولار, ورتیکال, هوریزونتال و دیستوآنگولار بود. بحث و نتیجه گیری: شیوع دندان های نهفته در دخترانبطور غیر معناداری کمی بیشتر از پسرانبود. نهفتگی در فک پایین (4/77%)شایعتراز فک بالا (5/22%)بود. در مجموع شیوع دندانهای نهفته دراین مطالعه بیشتر ازسایر تحقیقات مشابه بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID