مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه ادب غنایی (زبان و ادبیات فارسی) | سال:1391 | دوره:10 | شماره:19 | صفحه شروع:55 | صفحه پایان:76

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

282

دانلود:

93

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر و نفوذ رمانتیک هوگو، موسه و لامارتین بر افسانه نیما

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 76

چکیده

 نیما در اوان جوانی و آغاز شاعری تحت تاثیر مکتب ادبی رومانتیسم فرانسه بوده و افسانه وی پیشاهنگ رمانتیسم در زبان فارسی است.چند صدایی بودن منظومه «افسانه», هویت مرموز و ناشناخته آن, عشق رمانتیک, بدوی پسندی, ابهام هنری, طبیعت گرایی و انعکاس احساسات انسانی در آن, عشق رمانتیک و اظهار ملال و خستگی از آن, فرم و محتوای تازه, پناه بردن به خاطرات گذشته و احساسات اندوه بار, داشتن ساختار ارگانیک, برخورداری از بافت و شکل بلند آن هم چون منظومه های بلند رمانتیسم اروپایی مهم ترین عناصر رمانتیک این شعر محسوب می شود.«افسانه» را می توان از عالی ترین نمونه شعر رومانتیک در ادبیات معاصر فارسی محسوب کرد. این اثر از حیث فرم و محتوا همسانی بسیاری با مکتب ادبی رومانتیک فرانسه دارد. مقاله حاضر به منظور بررسی نشانه های مکتب رومانتیک هوگو, موسه و لامارتین در افسانه نیما با روش کتابخانه ای نوشته شده است. نگارنده پس از استخراج شواهدی از همسانی افسانه با آثار این سه تن از سردمداران مکتب رومانتیک, با استفاده ازروش تحلیل محتوا و فرم به طبقه بندی, توصیف و بیان مطالب پرداخته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID