مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بصیرت (مدیریت)
سال:1389 | دوره:17 | شماره:45
صفحه شروع:101 | صفحه پایان:117

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

310

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران کتابخانه های عمومی سطح شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 117

چکیده

 تحقیق حاضر به دنبال بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران کتابخانه های عمومی شهر تهران است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران و سرپرستان کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور و نیز کتابخانه های وابسته به شهرداری تهران تشکیل می دهند که تعداد آنها 160 نفر بوده و نمونه ای 84 نفری از آنها برای این تحقیق انتخاب شده اند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه با مقیاس لیکرت می باشد. طی چندین مصاحبه اکتشافی با مدیران یاد شده و نیز بررسی ادبیات موضوع مهم ترین عوامل موثر بر عملکرد آنها به دست آمد؛ که با بهره گیری از مدل سه شاخگی در سه محور عوامل محتوایی, ساختاری و زمینه ای, دسته بندی شدند. نتایج آزمون دو جمله ای نشان می دهد که مدیران مورد مطالعه از تعلق شغلی مناسبی برخوردارند, لکن نگرش مشتری مدارانه در آنها ضعیف است. از سویی میزان بودجه آنها ناکافی بوده و از آموزش های ضمن خدمت مناسبی نیز برخوردار نیستند, ولی از سویی عملکردشان در سطح قابل قبولی به دست آمد. نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین وجود نگرش مشتری مدار در مدیران کتابخانه های مورد مطالعه, میزان تعلق شغلی آنها, میزان آموزش های ضمن خدمت مدیران و سرانه بالای مطالعه در جامعه و عملکرد مدیران کتابخانه ها رابطه معنادار مستقیم وجود دارد. در حالی که بین میزان بودجه اختصاصی و جایگاه اجتماعی کتابداران در جامعه و عملکرد مدیران مزبور رابطه معناداری مشاهده نمی شود. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان داد که بعد «محتوایی» مهم ترین بعد از ابعاد سه گانه عوامل موثر برعملکرد مدیران کتابخانه های عمومی شهر تهران است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.