مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

113

دانلود:

66

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گزارش جنس Handelia از طایفه Anthemideae برای اولین بار از ایران

صفحات

 صفحه شروع 246 | صفحه پایان 248

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 جنس تک گونه ای Handelia با گونه Handelia trichophylla برای اولین بار از ایران گزارش می شود. این گونه در شمال شرق ایران، استان خراسان می روید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.