video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

741

دانلود:

171

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پاسخ های مورفولوژیکی و رویشی نونهالهای بلوط ایرانی به سطوح مختلف نور در سال اول کاشت در نهالستان

صفحات

 صفحه شروع 74 | صفحه پایان 83

چکیده

 عدم تجدید حیات طبیعی گونه بلوط ایرانی به شکل دانه زاد, که بیشترین دامنه پراکنش را در رویشگاه های زاگرس به خود اختصاص داده است, منجر به جنگل کاری توسط بذر یا نهال این گونه به منظور ارتقاء کمی و کیفی این رویشگاه ها شده است. به رغم اهمیت زیاد شناخت بردباری به سایه این گونه در تولید نهال و جنگل کاری, هنوز مطالعه جامعی در این خصوص انجام نشده است. این مطالعه درصدد تعیین پاسخ های مورفولوژیکی و رویشی گونه بلوط ایرانی به سطوح مختلف نور در اولین سال رویشی در نهالستان می باشد. بدین منظور در این تحقیق از طرح آزمایشی کاملا تصادفی با عامل نور در چهار سطح 20 درصد, 40 درصد, 60 درصد و 100 درصد (نور کامل) استفاده شد. تعداد بیست نهال از هر تیمار در دو زمان 100 روز پس از جوانه زنی و 90 روز پس از اولین نمونه برداری به شکل کاملا تصادفی انتخاب شده و مولفه های رویشی در آنها اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش میزان سایه (20 درصد نور کامل) رویش ارتفاعی, ضریب کشیدگی, نسبت زی توده اندامهای هوایی به زی توده ریشه و میانگین سطح برگ افزایش می یابد و مقادیر اندازه قطر یقه, مقدار زی توده ریشه, نرخ جذب خالص و نرخ رشد نسبی کاهش می یابد. با در نظر گرفتن اینکه هر چه نرخ رویش نسبی بالاتر باشد میزان زنده مانی بیشتر خواهد بود, بلوط ایرانی را می توان یک گونه نورپسند محسوب کرد که در نهالستانها با توجه به عدم محدودیت رطوبتی, در نور 100 درصد بهترین کارآیی را نشان می دهد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

پیله ور، بابک، کاکاوند، مهدی، اکبری، حسن، اسماعیلی، احمد، میرآزادی، زهرا، و سوسنی، جواد. (1391). پاسخ های مورفولوژیکی و رویشی نونهالهای بلوط ایرانی به سطوح مختلف نور در سال اول کاشت در نهالستان. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 20(1 (47))، 74-83. SID. https://sid.ir/paper/111601/fa

Vancouver: کپی

پیله ور بابک، کاکاوند مهدی، اکبری حسن، اسماعیلی احمد، میرآزادی زهرا، سوسنی جواد. پاسخ های مورفولوژیکی و رویشی نونهالهای بلوط ایرانی به سطوح مختلف نور در سال اول کاشت در نهالستان. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران[Internet]. 1391؛20(1 (47)):74-83. Available from: https://sid.ir/paper/111601/fa

IEEE: کپی

بابک پیله ور، مهدی کاکاوند، حسن اکبری، احمد اسماعیلی، زهرا میرآزادی، و جواد سوسنی، “پاسخ های مورفولوژیکی و رویشی نونهالهای بلوط ایرانی به سطوح مختلف نور در سال اول کاشت در نهالستان،” تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، vol. 20، no. 1 (47)، pp. 74–83، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/111601/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی