مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
سال:1395 | دوره:24 | شماره:1
صفحه شروع:65 | صفحه پایان:76

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

89

دانلود:

74

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل عصبی- فازی خطای افت در عملیات قطع هدایت شده با استفاده از روش خوشه بندی کاهنده

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 76

چکیده

 پژوهش پیش رو با استفاده از روش خوشه بندی کاهنده در سیستم عصبی- فازی تطبیقی به ارایه مدلی برای برآورد میزان خطای جهت افت درخت در قطع هدایت شده می پردازد. بدین منظور 95 اصله درخت در پارسل 207 سری دو حوضه آبخیز ناو توسط اکیپ عملیات قطع و صرف نظر از مهارت اره موتورچی ها, قطع شدند. اختلاف جهت پیش بینی شده و جهت افت واقعی درختان به عنوان خطای افت اندازه گیری شد. با درنظر گرفتن 12 عامل به عنوان عامل های موثر در میزان خطای افت و با به کارگیری دو نوع الگوریتم یادگیری, دو نوع تابع استنتاج و پنج نوع تابع عضویت برای متغیرهای ورودی, مدل های مختلف عصبی- فازی با روش خوشه بندی کاهنده ساخته و ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که تابع عضویت ذوزنقه ای در ترکیب با سیستم استنتاج سوگنو مرتبه یک و الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا بهترین عملکرد را در میان کلیه ترکیبات مورد نظر داشته اند. تحلیل حساسیت مدل نشان داد که مهم ترین عامل ها به ترتیب شیب زمین, زاویه سطح بن بری و بن زنی در امتداد حاشیه برش, قطر و زاویه دهانه بن زنی بوده اند و بقیه عامل ها تاثیر کمتری داشته اند. نتایج برآورد مدل نشان داد که گمان گروه قطع در تعیین انتخاب جهت افت درخت در شرایط پرشیب تر به واقعیت نزدیک تر بود. به علاوه, افزایش قطر درخت و باز کردن بیش از حد دهانه بن زنی با افزایش خطای قطع همراه بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی