مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
سال:1395 | دوره:24 | شماره:1
صفحه شروع:176 | صفحه پایان:187

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

539

دانلود:

191

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تبیین معیارها و شاخص های مدیریت پایدار جنگل (منطقه مورد مطالعه: ناو اسالم، استان گیلان)

صفحات

 صفحه شروع 176 | صفحه پایان 187

چکیده

 همسو با این موضوع که پایداری به عنوان یک اصل اولیه در مدیریت جنگل ها باید مورد توجه قرار گیرد, اتکا بر ابزاری کاربردی که مکانیسم این پایداری را مشخص و کمی کند, لازم است. اگرچه معیارها و شاخص های متعددی با ساختار کلی مشابه در سطح بین المللی توسعه یافته است, اما چالش اصلی امروز بومی سازی معیارها و شاخص ها و عملیاتی کردن آن ها در سطح ملی, منطقه ای و محلی برای اجرای مدیریت پایدار جنگل است. هدف پژوهش پیش رو, تبیین و ارایه معیارها و شاخص های مناسب مدیریت پایدار جنگل, در حوضه ناو اسالم استان گیلان بود. برمبنای چهار فرآیند جهانی مونترال, هلسینکی, خاور نزدیک (که توسط فائو ارایه شده) و همچنین معیارها و شاخص های ارایه شده توسط CIFOR و با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره و فرآیند تحلیل شبکه, فهرستی از شاخص ها و معیارهای مناسب برای منطقه مورد مطالعه انتخاب و اولویت بندی شد. فهرست منتخب شامل 11 معیار و 65 شاخص بود. از این تعداد به ترتیب پنج, دو و چهار معیار مربوط به رویکردهای اکولوژی, اقتصادی- اجتماعی و مدیریتی بودند. نتایج مربوط به وزن نهایی و اولویت های شاخص های منتخب نشان داد که شاخص های جنگل های طبیعی با زادآوری مطلوب, نشانه گذاری اصولی درختان محصول و بذری و موازنه بین رویش و برداشت چوب, مهم ترین شاخص های توسعه پایدار جنگل در منطقه اسالم بودند. در انتهای فهرست نیز شاخص های ورود و بومی سازی فن آوری های مناسب, ایجاد ظرفیت برای اجرای اسناد بین المللی و پراکنش اکوسیستم های جنگلی قرار داشتند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی