مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
سال:1395 | دوره:24 | شماره:3
صفحه شروع:390 | صفحه پایان:401

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

160

دانلود:

76

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر تغییر کاربری زمین بر کارکرد اکوهیدرولوژیک تاج پوشش در جنگل بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl)، حوضه آبخیز قلعه گل استان لرستان

صفحات

 صفحه شروع 390 | صفحه پایان 401

چکیده

 تغییر کاربری زمین بر کارکرد اکوهیدرولوژیک تاج پوشش تاثیر به سزایی دارد. این پژوهش در چهار کاربری متداول زمین شامل جنگل به نسبت مطلوب, جنگل تخریب شده, جنگل زراعت شده و باغ که نتیجه تغییر کاربری جنگل بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در حوضه آبخیز قلعه گل (خرم آباد, لرستان) بودند, انجام شد. بارش و تاج بارش به مدت یک سال اندازه گیری شدند. اندازه گیری بارش, با نصب چهار جمع آوری کننده بارش در عرصه باز مجاور کاربری های مورد نظر انجام شد. برای اندازه گیری تاج بارش, در هریک از کاربری ها 12 درخت به طور تصادفی انتخاب شدند و زیر تاج هر درخت چهار جمع آوری کننده تاج بارش نصب شد. مشخصه های کمی درختان با انتخاب 15 قطعه نمونه به مساحت 2500 متر مربع در هریک از کاربری ها اندازه گیری شد. بر اساس نتایج, میزان بارش سالانه 526.3 میلی متر بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری بین مقادیر تاج بارش و اتلاف تاجی در کاربری های بررسی شده شامل جنگل به نسبت مطلوب (353.9 و 172.4 میلی متر), جنگل تخریب شده (403 و 123.4 میلی متر), جنگل زراعت شده (429.8 و 96.5 میلی متر) و جنگل تبدیل شده به باغ (418.3 و 108 میلی متر) در سطح اطمینان 95 درصد وجود داشت. کارکرد اکوهیدرولوژیک تاج پوشش در جنگل به نسبت مطلوب (با انبوهی تاج پوشش 60 درصد و تراکم 212 اصله در هکتار) در مقایسه با جنگل تخریب شده (با انبوهی تاج پوشش 26 درصد و تراکم 144 اصله در هکتار) و جنگل زراعت شده (با انبوهی تاج پوشش 11 درصد و تراکم 52 اصله در هکتار) با کمترین تاثیر منفی مواجه بود. اجزای مدل های رگرسیون نشان دادند که برآورد اتلاف تاجی با استفاده از بارش (0.794< r2 <0.856) در مقایسه با قطر برابر سینه (0.654< r2 <0.837) دقت بیشتری داشت. شناختی که یافته های این پژوهش از کارکرد اکوهیدرولوژیک تاج پوشش ارائه می کند, می تواند در مدیریت منابع جنگلی برای تنظیم روابط بین تاج پوشش و چرخه آب به کار گرفته شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی