Start: 2/2/2023 3:03:31 PMEnd: 2/2/2023 3:03:32 PM >> 749

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

96

دانلود:

24

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی بهره وری گروه قطع در جنگلهای تحت سرپرستی شرکت جنگل شفارود در استان گیلان

صفحات

 صفحه شروع 417 | صفحه پایان 425

چکیده

 مولفه قطع به عنوان شروع زنجیره کار بهره برداری و اولین گام برای مهیا نمودن درختان برای بازار مصرف می باشد که به شدت بر روی مراحل بعدی کار تاثیرگذار است. هدف از این تحقیق ارزیابی میزان بهره وری و هزینه های گروه قطع و شناخت عوامل موثر بر آن می باشد. در این بررسی بعد از مشخص نمودن اجزای کار یک نوبت قطع, تعداد 72 نوبت قطع, زمان سنجی شد. به علاوه متغیرهای مستقل قطر درخت در ارتفاع برابرسینه, فاصله بین درختان, شیب طولی و عرضی در هر نوبت زمان سنجی, اندازه گیری شد. مدل رگرسیونی زمان قطع یک درخت, به صورت تابعی از متغیرهای قطر و فاصله بین دو درخت است. میزان تولید با در نظر گرفتن زمانهای تاخیر و بدون آن به ترتیب 63.48 و 83.19 مترمکعب در ساعت برآورد شد. به منظور تعیین هزینه های قطع از مدل هزینه یابی پیشنهادی سازمان جنگلها, مراتع و آبخیزداری کشور استفاده شد. در نتیجه هزینه قطع هر مترمکعب چوب با در نظر گرفتن زمانهای تاخیر 4017 ریال بر مترمکعب (26872 ریال برای هر درخت) و بدون در نظر گرفتن زمانهای تاخیر 3065 ریال بر مترمکعب (20516 ریال برای هر درخت) محاسبه شد. زمان بن زنی, بن بری و تاخیرهای فنی بیشترین زمان اجزای قطع با اره موتوری را تشکیل می دهند. بررسی اثر تغییرات هر یک از متغیرها بر زمان و هزینه های قطع نشان داد که افزایش هر یک از متغیرها سبب افزایش زمان و در نتیجه افزایش هزینه های قطع می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی