مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران | سال:1391 | دوره:20 | شماره:4 (50) | صفحه شروع:595 | صفحه پایان:607

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

151

دانلود:

86

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه بین شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل رگرسیون در برآورد مدت زمان قطع درخت

صفحات

 صفحه شروع 595 | صفحه پایان 607

چکیده

 قطع درخت در بین مولفه های بهره برداری, اهمیت زیادی دارد. برآورد تولید تجهیزات جنگلی, بخش مهمی از مدیریت هزینه ها در یک واحد جنگل داری است که با کاهش هزینه های عملیات همراه است. به عبارت دیگر, هزینه های بالای سرمایه گذاری در بهره برداری جنگل, دلیل خوبی برای تحقیقات مهندسی جنگل و همچنین مدل سازی زمان می باشد. روش های زیادی مانند انواع رگرسیون ها, منطق فازی, شبکه های عصبی و غیره برای پیش بینی زمان قطع وجود دارد که به کمک آنها می توان به ارتباط منطقی بین زمان قطع درخت و متغیرهای مستقل موجود دست یافت و برای عملیات آینده میزان زمان قطع درخت را پیش بینی نمود. در این تحقیق از تحلیل رگرسیون و شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه و تابع شعاع مدار برای پیش بینی زمان قطع درخت در جنگل های شرکت نکاچوب استفاده شد. به منظور جمع آوری داده های زمان قطع, از روش مطالعه زمانی پیوسته استفاده شد. بدین منظور تعداد 84 درخت از درختان نشانه گذاری شده انتخاب شد و زمان خالص قطع درخت با استفاده از شبکه پرسپترون چندلایه و تابع شعاع مدار, و همچنین روش رایج تحلیل رگرسیون پیش بینی گردید. نتایج نشان داد که شبکه عصبی تابع پایه شعاعی نسبت به شبکه عصبی پرسپترون چندلایه دارای دقت بیشتری در برآورد زمان قطع درخت می باشد. همچنین مقایسه معیارهای ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی با رگرسیون گام به گام نشان داد که شبکه عصبی MLP و RBF به ترتیب دارای مقدار 0.94 RMSE و 0.81 بوده, در حالی که مقدار RMSE مدل رگرسیون 1.15 می باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID