Start: 2/3/2023 4:44:58 AMEnd: 2/3/2023 4:44:59 AM >> 625

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

104

دانلود:

40

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تنوع بی مهرگان لاشبرگ عرصه های جنگل طبیعی و جنگل کاریهای پهن برگ و سوزنی برگ در مازندران (مطالعه موردی: دارابکلا)

صفحات

 صفحه شروع 525 | صفحه پایان 538

چکیده

 با اهمیت ترین نقش بی مهرگان لاشبرگ, تجزیه لاشبرگ ها و کمک در چرخه عناصر غذایی است. این تحقیق به ارزیابی تنوع بی مهرگان لاشبرگ در عرصه های جنگل کاری 20 ساله توسکای ییلاقی, پلت, بلندمازو, زربین و عرصه جنگل طبیعی مجاور آنها در منطقه دارابکلا می پردازد.جهت بررسی در هر تیمار, ابتدا یک عرصه یک هکتاری تعیین و در آن ده پلات 100 مترمربعی با ابعاد شبکه 10×10 متر به صورت سیستماتیک تصادفی انتخاب شد. در هر فصل کلیه لاشبرگ های موجود در میکروپلات های یک مترمربعی جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. در طول چهار فصل, بی مهرگان لاشبرگ در 200 میکروپلات یک متر مربعی مورد شناسایی و شمارش قرار گرفت. همچنین در هر مرحله از نمونه برداری, متغیرهای متعددی از ویژگی های توده, لاشبرگ و خاک اندازه گیری شد. تنوع بی مهرگان لاشبرگ نیز با استفاده از شاخص های شانون و سیمپسون تعیین گردید. بر اساس نتایج تحقیق حاضر روند کاهش مقادیر تنوع بی مهرگان لاشبرگ (سیمپسون) به ترتیب شامل عرصه های جنگل کاری توسکا, پلت, عرصه جنگل طبیعی و جنگل کاری های زربین و بلند مازو بوده است. همچنین تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی نشان داد که تغییرات فصلی تنوع بی مهرگان لاشبرگ, تحت تاثیر متغیرهای درجه حرارت, تاج پوشش, شدت نور نسبی, رطوبت لاشبرگ, رطوبت خاک و مقادیر فسفر و نسبت کربن آلی بر فسفر لاشبرگ می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی