Start: 2/7/2023 3:16:08 AMEnd: 2/7/2023 3:16:08 AM >> 620

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

106

دانلود:

20

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تعداد بهینه جست ها در کلن های مختلف صنوبر در روش بهره برداری کوتاه مدت

صفحات

 صفحه شروع 539 | صفحه پایان 550

چکیده

 انجام عملیات هرس و حذف تعدادی از جست های هر پایه صنوبر در روش بهره برداری کوتاه مدت باعث می شود تا جست های باقیمانده از مواد غذایی, نور و آب بیشتری برخوردار شده و در نهایت تنه های قطورتر و بلندتری تولید نمایند که در صنایع با ارزش افزوده بیشتری همانند صنایع کاغذ مورد استفاده دارد. این مقاله تاثیر شدت هرس در مقدار تولید چوب در واحد سطح و همچنین ابعاد و اندازه چوب های تولیدی را بررسی نموده است. این طرح با استفاده از 5 کلن موفق طرحهای قبلی populus x euramericana Costanzo, poplulusx euramericana 561.41, populus euramericana triplo, populus x euramericana varnirubensis, populous x deltoids 63.8 در قالب طرح آماری کرتهای خرد شده با سه تکرار و تیمار اصلی کلن و تیمار فرعی تعداد جست های هر پایه در یک دوره چهار ساله (از سال 1383 الی 1386) در اراضی مجتمع تحقیقاتی البرز کرج به اجرا درآمده است. از متغیرهای قطر برابر سینه و ارتفاع جست ها همه ساله در پایان فصل رویش اندازه گیری بعمل آمد. همچنین در پایان دوره آزمایش وزن تر و خشک زی توده چوبی تولید شده تعیین شد و پس از محاسبه میانگین ها, تجزیه واریانس این متغیرها با استفاده از نرم افزار SAS انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین تعداد جست ها در تیمار چند جست (تیمار شاهد) از حداقل 3 عدد به ازا هر پایه در کلن P.d. 63.8 تا حداکثر 5.8 در کلن P.e. 561.41 متغیر بوده است. دو کلن P.d. 63.8 و P.e. 561.41 نسبت به سایر ارقام از قطر و ارتفاع بیشتری برخوردار بوده اند. میانگین قطر و ارتفاع کلن ها در تیمار یک جست بیشتر از دو جست و در تیمار دو جست بیشتر از چند جست بوده است. بیشترین میانگین قطر برابر سینه را کلن  P.d. 63.8در تیمار یک جست و کمترین آن را کلن P.e. vernirubensis در تیمار چند جست داشته است. کلن P.d. 63.8 با میانگین ارتفاع 9.14 متر در تیمار یک جست بیشترین و کلن  P.e. 561.41با 4.24 متر در تیمار چند جست از کمترین مقدار ارتفاع برخوردار بوده اند و بین میانگین قطر و ارتفاع کلن ها و تیمارهای مختلف از نظر آماری اختلاف معنی دار وجود داشته است. مقدار تولید زی توده دو کلن P.d. 63.8 و P.e. 561.41 بیشتر از سایر کلن ها و کلن P.e. vernirubensis کمترین مقدار تولید را داشته است و از نظر آماری بین میانگین زی توده کلن ها اختلاف آماری معنی دار وجود داشته است. در 4 کلن اورامریکن زی توده تیمار چند جست (تیمار شاهد) بیشتر از تیمارهای 1 و 2 جست بوده است, ولی در کلن دلتوئیدس زی توده تیمار 1 جست بر تیمارهای 2 و چند جست برتری داشته است. مقدار تولید زی توده خشک بین حداقل 9.118 تن در هکتار و در سال در تیمار 1 جست کلن P.e. vernirubensis تا حداکثر 19.285 تن در هکتار و در سال در تیمار 1 جست کلن  P.d. 63.8 متغیر بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی