مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران | سال:1391 | دوره:20 | شماره:4 (50) | صفحه شروع:578 | صفحه پایان:594

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

188

دانلود:

78

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیامدهای گلازنی (سرشاخه زنی) بر مشخصه های زیست سنجی درخت وی ول (.Quercus libani Oliv) در جنگل های بلکه شهرستان بانه

صفحات

 صفحه شروع 578 | صفحه پایان 594

چکیده

 گلازنی (سرشاخه زنی) درختان بلوط ازجمله برداشت های سنتی و عرفی است که در جنگل های زاگرس شمالی انجام می شود و بر مشخصه های زیست سنجی درختان بلوط تاثیرگذار است. به منظور بررسی پیامدهای گلازنی بر مشخصه های زیست سنجی وی ول (Quercus libani), یک توده کمتر دخالت شده (قبرستان) به مساحت 0.65 هکتار و یک توده گلازنی شده در مجاورت آن به مساحت 2.5 هکتار و با شرایط فیزیوگرافی تقریبا مشابه در روستای بلکه شهرستان بانه انتخاب گردید. برای بررسی ویژگی های ساختاری, در هر دو توده با روش آمار برداری صد در صد مشخصات کمی شامل قطر برابر سینه, ارتفاع کل, ارتفاع تنه و دو قطر عمود بر هم تاج درختان وی ول با قطر برابر سینه بیشتر از پنج سانتی متر اندازه گیری شد. به منظور بررسی رویش قطری, در توده گلازنی شده 19 اصله و در توده کمتر دخالت شده 26 اصله وی ول با مبدا رویشی شاخه زاد به صورت تصادفی به عنوان درخت نمونه انتخاب و از هر درخت نمونه یک جفت نمونه رویشی با استفاده از مته سال سنج از ارتفاع 50 سانتی متری تنه بر اساس روش شاین گروبر استخراج شد. رویش جاری سالانه نمونه ها اندازه گیری و متوسط رویش جاری سالانه و درصد رویش قطری در طبقه های قطری درختان نمونه تعیین شد. نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- سمیرنف و مقایسه مشخصه های زیست سنجی درختان وی ول بین دو توده با استفاده از آزمون t مستقل انجام شد. نتایج نشان داد که از نظر مشخصه های قطر برابر سینه, طول تنه, سطح تاج و ارتفاع کل (در طبقه های قطری میانی) درختان وی ول, بین دو توده در سطح یک درصد اختلاف معنی داری وجود دارد, به طوری که مقدار این مشخصه ها در توده کمتر دخالت شده بیشتر از توده گلازنی شده بود. در طبقه های قطری 15 تا 21 سانتی متر, طول تاج توده گلازنی شده بیشتر از توده کمتر دخالت شده بود و بین دو توده اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین متوسط رویش قطری و متوسط درصد رویش قطری در توده گلازنی شده به ترتیب 3.41 میلی متر و 2.83 درصد و مقادیر متناظر آنها در توده کمتر دخالت شده به ترتیب 2.23 میلی متر و 1.02 درصد بود که از این نظر بین دو توده در سطح یک درصد تفاوت معنی داری وجود داشت.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID