مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

195

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر آنتاگونیستی لاکتوباسیل های جدا شده از خاک محل فرآوری ماست محلی بر علیه باکتری های بیماری زا

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 73

چکیده

 زمینه و هدف: باکتری های اسید لاکتیک در بهبود طعم فرآورده های غذایی دخالت کرده و با تولید مواد ضد میکروبی به نام باکتریوسین, نقش عمده ای را در جلوگیری از رشد ارگانیسم های فاسدکننده غذا و پاتوژن ها به عهده دارند. هدف از این مطالعه بررسی اثر آنتاگونیستی لاکتوباسیل های جدا شده از خاک محل فرآوری ماست محلی بر علیه باکتری های بیماری زا بوده است. روش کار: در این مطالعه از نمونه خاک آلوده به پساب ماست محلی, لاکتوباسیلوس ها جداسازی و به کمک روش های بیوشیمیایی شناسایی شدند. خاصیت ضد میکروبی مایع رویی کشت آن ها برعلیه 5 باکتری بیماری زا به کمک روش چاهک (Well Diffusion Agar) و دیسک Diffusion Disk) Agar) مورد بررسی قرار گرفت. به منظور کاهش خطا هر آزمون سه بار تکرار شد و قطر هاله عدم رشد اندازه گیری و توانایی ضد میکروبی آن ها با هم مقایسه گردید. یافته ها: مطابق با نتایج, سه گونه لاکتوباسیلوس شناسایی شد. این باکتری ها شامل لاکتوباسیلوس کازئی, پلانتاروم و دلبروکی بود. همچنین این باکتری ها توان ضد میکروبی خوبی را در مقابل باکتری های بیماری زا از خود نشان دادند. بیشترین اثر ضد باکتریایی از لاکتوباسیلوس کازئی بر علیه استافیلوکوکوس اورئوس در روش چاهک با میانگین قطر هاله عدم رشد 66/18 میلی متر مشاهده شد. نتیجه گیری: تنوع ارزشمندی از باکتری های تولید کننده باکتریوسین با فعالیت ضد باکتریایی بر علیه باکتری های بیماری زا در لبنیاتی که به صورت سنتی تهیه می شوند وجود دارد و استفاده از آن ها در تولید فرآورده های لبنی صنعتی توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی