video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,090

دانلود:

205

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برازش توزیع فراوانی قطر برابر سینه با بکارگیری برخی مدلهای (توزیعهای) آماری (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار-نوشهر)

صفحات

 صفحه شروع 116 | صفحه پایان 124

چکیده

 به منظور بررسی چگونگی توزیع قطر برابر سینه درختان در توده های ناهمسال و برازش آن به وسیله توزیعهای آماری, از اطلاعات مربوط به طرح جنگل داری بخش گرازبن جنگل خیرودکنار, 196 اصله درخت به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شده و داده های قطر این درختان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بعد از بررسیهای مقدماتی از سه توزیع نمایی, گاما و لگ نرمال برای برازش داده ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمونهای خی دو (X2) و کولموگوروف-اسمیرنوف (K.S.) نشان دادند که توزیع نمایی قابلیت تبیین توزیع قطر درختان را نداشته و از بین دو توزیع دیگر, توزیع گاما برای این منظور مناسبتر است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

محمدعلی زاده، خسرو، زبیری، محمود، نمیرانیان، منوچهر، هورفر، عبدالحسین، و مروی مهاجر، محمدرضا. (1388). برازش توزیع فراوانی قطر برابر سینه با بکارگیری برخی مدلهای (توزیعهای) آماری (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار-نوشهر). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 17(1 (پیاپی 35))، 116-124. SID. https://sid.ir/paper/111118/fa

Vancouver: کپی

محمدعلی زاده خسرو، زبیری محمود، نمیرانیان منوچهر، هورفر عبدالحسین، مروی مهاجر محمدرضا. برازش توزیع فراوانی قطر برابر سینه با بکارگیری برخی مدلهای (توزیعهای) آماری (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار-نوشهر). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران[Internet]. 1388؛17(1 (پیاپی 35)):116-124. Available from: https://sid.ir/paper/111118/fa

IEEE: کپی

خسرو محمدعلی زاده، محمود زبیری، منوچهر نمیرانیان، عبدالحسین هورفر، و محمدرضا مروی مهاجر، “برازش توزیع فراوانی قطر برابر سینه با بکارگیری برخی مدلهای (توزیعهای) آماری (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار-نوشهر)،” تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، vol. 17، no. 1 (پیاپی 35)، pp. 116–124، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/111118/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی