video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

944

دانلود:

241

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی آشفتگی انبوهی جنگل در ارزیابی محیطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

نویسندگان

جهانی علی

صفحات

 صفحه شروع 310 | صفحه پایان 322

چکیده

ارزیابی اثرات محیط زیستی به عنوان یک ابزار اساسی برای مدیریت محیط زیستی و توسعه پایدار شناخته شده است, اما زمانی که به مقادیر کمی برای تصمیم گیری نیاز است, ارزیابی اثرات دچار مشکل می شود و نیاز به مدل سازی آشکار است. هدف از پژوهش پیش رو طراحی و پیاده سازی یک سامانه مبنی بر شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از اجزای اکوسیستم, فعالیت های طرح جنگلداری و میزان آشفتگی تراکم تاج پوشش اکوسیستم جنگلی (انبوهی جنگل) بود. پژوهش پیش رو در سه بخش پاتم, نم خانه و گرازبن جنگل خیرود نوشهر انجام شد. واحدهای همگن محیط زیستی با استفاده از منابع اکولوژیکی و ابزار دقیق GIS تهیه شد. با انتخاب الگوریتم مناسب در محیط شبکه های عصبی مصنوعی در نرم افزار NeuroSolutions 5, انبوهی جنگل بر اساس مقادیر کمی و کیفی شرایط اکولوژیک و فعالیت های انسانی شبیه سازی شد. شبکه پرسپترون چندلایه با یک لایه پنهان و چهار نرون در هر لایه با توجه به بیشترین مقدار ضریب تعیین (برابر با 0.9864), بهترین عملکرد بهینه سازی توپولوژی را نشان داد. بر اساس نتایج تحلیل حساسیت, عامل های انسانی مانند تراکم دام در واحد سطح جنگل (تعداد در هکتار) در کنار عامل های طبیعی و اکولوژیکی مانند متوسط قطر درختان توده (سانتی متر) و عمق خاک به ترتیب بیشترین تاثیر را در میزان انبوهی جنگل نشان دادند. ارزیابی اثرات پروژه های اجرا شده علاوه بر اینکه تجربه ای در زمینه ارزیابی اثرات توسعه به شمار می رود, می تواند راه گشای تصمیم گیری در مورد اجرای پروژه های مشابه در مکان های مشابه باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جهانی، علی. (1395). مدل سازی آشفتگی انبوهی جنگل در ارزیابی محیطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 24(2)، 310-322. SID. https://sid.ir/paper/110932/fa

  Vancouver: کپی

  جهانی علی. مدل سازی آشفتگی انبوهی جنگل در ارزیابی محیطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران[Internet]. 1395؛24(2):310-322. Available from: https://sid.ir/paper/110932/fa

  IEEE: کپی

  علی جهانی، “مدل سازی آشفتگی انبوهی جنگل در ارزیابی محیطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی،” تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، vol. 24، no. 2، pp. 310–322، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/110932/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی