مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
سال:1395 | دوره:24 | شماره:2
صفحه شروع:189 | صفحه پایان:199

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

828

دانلود:

130

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل ابتکاری برآورد مساحت عملیات خاکی برای طراحی پروفیل طولی جاده های کوهستانی

صفحات

 صفحه شروع 189 | صفحه پایان 199

چکیده

 عملیات خاکی جاده های جنگلی مهم ترین مرحله ساخت جاده است که بخش قابل توجهی از هزینه های ساخت جاده را به خود اختصاص می دهد. در این میان طراحی هوشمندانه خط پروژه جاده جنگلی تاثیر مهمی در میزان حجم عملیات خاکی دارد. برای تولید برنامه ای رایانه ای به منظور طراحی خط پروژه ای که حجم عملیات خاکی را کمینه سازد, ابتدا به مدلی نیاز است که بتواند با داشتن عدد قرمز در محل هر پیکه هکتومتری, سطح عملیات خاکی را با دقتی قابل قبول محاسبه کند. در پژوهش پیش رو با هدف تولید چنین مدلی, ابتدا سطح دقیق خاکبرداری و خاکریزی به ازای اعداد قرمز مثبت و منفی, در فواصل عمودی یک متری از پیکه های هکتومتری و در 275 پروفیل عرضی جاده مورد بررسی توسط نرم افزار اتوکد اندازه گیری شد و به عنوان نمونه های شاهد درنظر گرفته شد. برنامه ابتکاری محاسبه سطح عملیات خاکی با توجه به شاخص های هندسی عرضی استاندارد جاده جنگلی در محیط نرم افزار MATLAB تولید شد و برای برآورد سطح عملیات خاکی در همه 275 پروفیل عرضی آزمایش شد. آزمون t جفتی نشان داد که اختلاف معنی داری (p<0.01) بین نتایج به دست آمده از به کارگیری روش ابتکاری با روش متداول در محاسبه مساحت وجود نداشت و مدل از اعتبار مناسب برخوردار بود. برنامه ابتکاری بدون کاهش دقت محاسبات, با ضریب تبیین 0.99, ساعت ها زمان انجام محاسبات را نسبت به روش متداول کاهش داد. مدل ابتکاری ارایه شده می تواند در مدت زمان کوتاه با اندک تغییر در پارامترها برای جاده هایی با استانداردهای متفاوت استفاده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی