video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

170

دانلود:

40

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تغییرات ساختار توده جنگلی در قطعه بررسی دایمی طرح جنگل داری نکاظالمرود

صفحات

 صفحه شروع 260 | صفحه پایان 272

چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی تغییرات ساختار جنگل در قطعه بررسی دایمی شش هکتاری در طرح جنگلداری نکاظالمرود با استفاده از دو آماربرداری صددرصد در سال های 1385 و 1391 انجام شد. نتایج آماربرداری سال 1391 از 2375 اصله درخت, حاکی از یک توده سه آشکوبه ناهمسال در تیپ راش- ممرز بود. متوسط تعداد درخت 389 اصله در هکتار, متوسط رویه زمینی 43 متر مربع, متوسط حجم درختان سرپا و افتاده 538 متر مکعب در هکتار و ضریب دولیوکور 38.1, سهم خشکه دارها از تعداد درختان 3.1 درصد و از حجم جنگل 5.7 درصد بود. مقایسه نتایج دو آماربرداری نشان داد که راش در همه طبقات قطری دارای سطح و سهم بیشتری بود و ممرز در همه طبقات قطری سهم بیشتری را از دست داده بود. در طبقات قطری کمتر از 30 سانتی متر اختلاف سهم راش و ممرز مشهود بود. انجیلی و خرمندی در طبقات قطری 30 تا 50 سانتی متر نسبت به ممرز وضعیت تثبیت شده ای را نشان دادند. حجم درختانی که دارای یکی از چهار نوع صدمه (سرشکسته, توخالی, خشک سرپا و افتاده) بودند, 97 متر مکعب و سهم خشکه دارها 30.6 متر مکعب در هکتار بود. در دوره شش ساله, درختان قطور توخالی به گروه درختان افتاده تغییر وضعیت داده بودند. خشک شدن درختان در طبقات قطری کمتر از 50 سانتی متر باعث ایجاد فضاهای رویش با تعداد زیاد و پراکنده و افزایش درختان جوان در طبقات قطری 10 و 15 سانتی متر شده بود. سالانه 9.6 متر مکعب در هکتار معادل 1.6 درصد موجودی سرپا تجزیه شده بود که تقریبا 28 درصد خشکه دارها و 8.9 درصد حجم درختان صدمه دیده بود. به طور کلی این جنگل در سیر توالی, در گذر از مرحله متمایل به پیری به مرحله متمایل به جوانی قرار داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی