مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
سال:1395 | دوره:24 | شماره:2
صفحه شروع:297 | صفحه پایان:309

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

136

دانلود:

73

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین زادآوری گونه های درختی و درختچه ای با عامل های محیطی در منطقه حفاظت شده دنای غربی (واحد پشت کره)

صفحات

 صفحه شروع 297 | صفحه پایان 309

چکیده

 پژوهش پیش رو برای بررسی زادآوری گونه های درختی و درختچه ای و ارتباط آن با عامل های محیطی مختلف در منطقه حفاظت شده دنا انجام شد. پنجاه قطعه نمونه 450 متر مربعی به طور منظم-تصادفی با ابعاد شبکه 500 × 250 متر پیاده شدند. سپس زادآوری گونه های مختلف در سه طبقه ارتفاعی (کمتر از 30, 30 تا130 و بیشتر از 130 سانتی متر) شمارش شد. نتایج نشان داد که زادآوری گونه های مختلف تحت تاثیر عامل های محیطی مختلف قرار دارد و در بین عامل های فیزیوگرافیکی, ارتفاع بیشترین تاثیر را بر زادآوری دارد, به طوری که با افزایش ارتفاع از سطح دریا, زادآوری بلوط, دافنه و راناس کاهش یافت, اما زادآوری ارژن و شن افزایش یافت. همچنین زادآوری بلوط و راناس در جهت شمالی و شیب متوسط بیشتر بود. نتایج عامل های خاکی نیز نشان داد که میزان نیتروژن خاک ارتباط مثبت با زادآوری راناس و ارتباط منفی با زادآوری شن داشت. نتایج همبستگی بین گونه ها نیز نشان داد که اجتماعات گیاهی بلوط و راناس با یکدیگر در ارتفاع پایین, اما اجتماع گیاهی ارژن و شن با یکدیگر در ارتفاع بالا حضور داشتند. همچنین زادآوری گونه های بنه و بادامک نیز با یکدیگر انجام شده است. با توجه به نتایج می توان دریافت که عامل های محیطی, انسانی و نیز رقابت گونه ها با یکدیگر می توانند بر فراوانی زادآوری گونه های مختلف جنگلی تاثیرگذار باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی