مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
سال:1395 | دوره:24 | شماره:2
صفحه شروع:323 | صفحه پایان:331

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

146

دانلود:

74

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تغییرات عناصر غذایی خاک و برگ راش (Fagus orientalis Lipsky) در مراحل مختلف تحولی راشستان (مطالعه موردی: جنگل رزه، استان گیلان)

صفحات

 صفحه شروع 323 | صفحه پایان 331

چکیده

 هدف این مطالعه بررسی عناصر غذایی در برگ و خاک راش (Fagus orientalis Lipsky) در راشستانی با مراحل مختلف تحولی به منظور آگاهی از رابطه وضعیت خاک و تغذیه درختان با ساختار اکوسیستم بود. اطلاع از چگونگی تغییرات عناصر و ارتباط این تغییرات با مراحل تحولی راش که در سطح جنگل قابل مشاهده است, امکان مدیریت بهتر این توده ها را فراهم می سازد. سه قطعه نمونه یک هکتاری در سه مرحله تحولی راش (جوانی, اوج و پوسیدگی) درنظر گرفته شدند. در هر قطعه نمونه یک خط نمونه و در هر خط نمونه چهار قطعه نمونه 400 متر مربعی انتخاب شدند. برای بررسی خصوصیات خاک از چهار گوشه و مرکز هر قطعه نمونه, نمونه هایی از عمق های صفر تا 10 و 10 تا 20 سانتی متری برداشت و تجزیه شد. همچنین از 10 درخت نمونه برداری برگ انجام شد و عناصر نیتروژن, فسفر, پتاسیم, منیزیم, کلسیم, روی, آهن و منگنز اندازه گیری شدند. بر اساس نتایج به دست آمده, درصد کربن و مواد آلی در خاک منطقه ای که در مرحله پوسیدگی قرار داشت, بیشتر از دو مرحله دیگر بود. پتاسیم تبادلی و فسفر قابل جذب در خاک درختانی که در مرحله جوانی قرار داشتند, بیشتر بود. عناصر غذایی و مواد آلی خاک در خاک سطحی بیشتر از عمقی بود. تجزیه برگ نیز نشان داد که عنصر نیتروژن در مرحله پوسیدگی بیشتر از مراحل دیگر بود و عناصر دیگر تغییرات زیادی نداشتند. جذب عناصر غذایی نیز مستقل از میزان عناصر غذایی در خاک بود. اگرچه مقدار عناصر غذایی برگ درختان راش در مراحل مختلف تحولی تفاوت هایی با هم داشتند, اما دامنه تغییرات و نسبت عناصر غذایی در محدوده مشخصی بود که نشان دهنده سلامت این اکوسیستم بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی