مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
سال:1395 | دوره:24 | شماره:2
صفحه شروع:249 | صفحه پایان:259

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

169

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گیاگان و تنوع گونه های گیاهی در جنگل های دست کاشت سوزنی برگ و پهن برگ (پژوهش موردی: ریمله، استان لرستان)

صفحات

 صفحه شروع 249 | صفحه پایان 259

چکیده

 پژوهش پیش رو به منظور بررسی گیاگان و تنوع گونه های گیاهی در جنگل دست کاشت 20 ساله ریمله خرم آباد استان لرستان با دو توده سوزنی برگ کاج بروسیا (Pinus brutia Ten.) و سرو نقره ای (Cupressus arizonica Green.) و یک توده پهن برگ بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach.) انجام شد. در هر توده 10 قطعه نمونه 100 متر مربعی و درمجموع 30 قطعه نمونه به طور تصادفی پیاده شد. سپس در مرکز و چهار گوشه آنها ریزقطعه نمونه های 2.5×2.5 متر مربعی درنظر گرفته شد (درمجموع 150 ریزقطعه نمونه) و تعداد گونه های علفی شمارش و درصد تاج پوشش آنها ثبت شد. نتایج نشان داد که گیاگان منطقه شامل 24 خانواده, هشت جنس و 93 گونه گیاهی بود. مهم ترین خانواده های گیاهی عبارت بودند از: Asteraceae (18 گونه), Fabaceae (17 گونه), Poaceae (12 گونه), Apiaceae و Caryophyllaceae (هر کدام با شش گونه). ازنظر شکل زیستی, تروفیت ها با 64.5 درصد بیشترین درصد گونه های گیاهی منطقه را تشکیل می دادند. بررسی کوروتیپ گونه ها نشان داد که گونه های انحصاری ناحیه رویشی ایران- تورانی بیشترین فراوانی (36.5 درصد) را به خود اختصاص داده اند. همچنین شاخص تنوع شانون- وینر و غنای گونه ای در توده های سوزنی برگ بیشترین مقدار را داشت و ازنظر شاخص یکنواختی هیل اصلاحی, بین سه توده اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی