Start: 2/8/2023 6:34:35 AMEnd: 2/8/2023 6:34:37 AM >> 981

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,005

دانلود:

203

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی کیفیت تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از الیاف مغز و ساقه کنف

صفحات

 صفحه شروع 48 | صفحه پایان 61

چکیده

 در این بررسی با استفاده از الیاف مغز و ساقه کنف و مقایسه آن با الیاف چوب صنوبر به عنوان شاهد و چسب اوره فرم آلدئید, تخته فیبر دانسیته متوسط, با دو دانسیته 0.55 و 0.75 گرم بر سانتی متر مکعب ساخته شد. از ترکیب عوامل فوق 6 تیمار حاصل شد و برای هر تیمار 3 تکرار و در مجموع 18 تخته آزمایشگاهی ساخته شد. ابعاد الیاف مغز و پوست کنف و همچنین خواص فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده اندازه گیری و نتایج با استفاده از آزمون فاکتوریل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین طول الیاف مغز و ساقه کنف 0.78 و 3.607 میلیمتر و قطر آنها به ترتیب 36.76 و 41.86 میکرون می باشد. نتایج حاصل از اندازه گیری مقاومت خمشی, مدول الاستیسیته, مقاومت چسبندگی داخلی و واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب تخته های ساخته شده نشان داد که تخته فیبر با دانسیته 0.75 گرم بر سانتی متر مکعب مغز کنف, خواص مطلوبی دارد و همچنین نتایج نشان داد که امکان رقابت و جایگزین شدن الیاف مغز کنف با الیاف صنوبر در ساخت MDF وجود دارد. با افزایش دانسیته, مقاومت خمشی, مدول الاستیسیته و مقاومت چسبندگی داخلی تخته فیبر مغز کنف افزایش و واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب قابل مقایسه با تخته فیبر حاصل از الیاف صنوبر می باشد. از سوی دیگر تخته فیبر ساقه کنف به علت وجود الیاف پوست, دارای خصوصیات مکانیکی و فیزیکی ضعیفی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  وثوقیان، امین، و شجائی شمی، علی. (1395). بررسی ساختار و زادآوری درختان جنگلی در توده های بهره برداری شده و بهره برداری نشده (مطالعه موردی: جنگل دارابکلای ساری). اکوسیستم های طبیعی ایران، 7(@no)، 69-81. SID. https://sid.ir/paper/109863/fa

  Vancouver: کپی

  وثوقیان امین، شجائی شمی علی. بررسی ساختار و زادآوری درختان جنگلی در توده های بهره برداری شده و بهره برداری نشده (مطالعه موردی: جنگل دارابکلای ساری). اکوسیستم های طبیعی ایران[Internet]. 1395؛7(@no):69-81. Available from: https://sid.ir/paper/109863/fa

  IEEE: کپی

  امین وثوقیان، و علی شجائی شمی، “بررسی ساختار و زادآوری درختان جنگلی در توده های بهره برداری شده و بهره برداری نشده (مطالعه موردی: جنگل دارابکلای ساری)،” اکوسیستم های طبیعی ایران، vol. 7، no. @no، pp. 69–81، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/109863/fa