video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

221

دانلود:

29

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

امکان برآورد برخی از خواص آکوستیکی ورق تخته خرده چوب توسط آزمون ارتعاش مکانیکی صفحه

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 96

چکیده

 در این تحقیق به بررسی امکان اندازه گیری برخی از خواص آکوستیکی صفحات تخته خرده چوب از جمله "ضریب آکوستیک" و "کارایی تبدیل آکوستیک" با استفاده از روش آزمونی غیر مخرب ارتعاشی پرداخته شد. برای نیل به این مقصود از تخته خرده چوب هایی با ابعاد مختلف 50×50, 50×100 و 50×150 سانتی متر استفاده شد. از هر یک از صفحات تخته خرده چوب سه تکرار تهیه شد و پس از یکسان سازی شرایط نمونه ها از لحاظ رطوبت نسبی و دما, و همچنین اندازه گیری وزن و ابعاد آنها, آزمون ارتعاش خمشی بر روی هر کدام از صفحات دو سر آزاد انجام گردید. به منظور حصول اطمینان از صحت نتایج, تخته ها به تیرهایی با ابعاد 16×50×500 میلی متر تبدیل شدند و آزمون های ارتعاش خمشی با همان کیفیت انجام شده در مورد صفحات, بر روی آنها نیز اعمال گردید. سپس نتایج بدست آمده از آزمون ارتعاش خمشی تیرها و صفحات با هم مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل شده بیانگر آن بودند که با به کارگیری روش آزمونی مورد استفاده در این تحقیق می توان فاکتور های ضریب آکوستیک و کارایی تبدیل آکوستیک را در صفحات تخته خرده چوب با دقت مناسبی ارزیابی نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی