video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

711

دانلود:

204

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر اکسایش الیاف بازیافتی بر روی خواص کاغذ بدست آمده

صفحات

 صفحه شروع 409 | صفحه پایان 422

چکیده

 این تحقیق برای بررسی امکان افزایش خصوصیات مقاومتی و نوری کاغذهای ساخته شده از الیاف باطله اکسید شده انجام شد. در این مطالعه نمونه های کاغذ روزنامه باطله به صورت تصادفی انتخاب و پس از تبدیل به خمیرکاغذ, جوهرزدایی شد و بعد بخشی از آن پالایش گردید. هر دو خمیر بازیافتی پالایش شده و پالایش نشده به دو گروه تقسیم گردید. در هر دو مورد یک گروه از خمیرها, بدون تیمار با پروکسید هیدروژن و فقط با افزودن 2% نشاسته کاتیونی به کاغذ دست ساز استاندارد تبدیل شد (نمونه های شاهد). گروه دوم هر دو نوع خمیر ابتدا با درصدهای مختلف 2%, 3% و 4% پروکسید هیدروژن در شرایط قلیایی تیمار شد و بعد به الیاف اکسید شده 2% نشاسته کاتیونی تیمار افزوده شد و در نهایت از آنها کاغذهای دست ساز استاندارد تهیه شد و خواص مقاومتی و نوری آنها طبق استاندارهای TAPPI اندازه گیری شد. همچنین برای مشخص شدن اثر اکسیدکننده ها بر روی سطوح الیاف خمیر, طیف FTIR گرفته شد. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان داد که تیمار با پروکسید, شاخص های مقاومتی کاغذهای ساخته شده از روزنامه باطله را افزایش داد. این افزایش زمانی که از 3% پروکسید استفاده می شود بارزتر بوده و کمترین مقدار مقاومت ها مربوط به نمونه های شاهد است. همچنین, پالایش نیز در افزایش خواص مقاومتی تاثیر مثبتی داشت. نتایج خواص نوری اندازگیری شده نیز نشان داد با افزایش شدت تیمار برای هر دو خمیر پالایش شده و پالایش نشده روشنی افزایش, زردی کاهش و ماتی کاهش جزئی داشت. البته بیشترین درجه روشنی زمانی است که از پراکسید 3% استفاده شود.پالایش نیز منجر به افزایش روشنی و زردی و کاهش ماتی کاغذ شد. همچنین طیف FTIR نشان داد که نمونه های خمیر اکسیدشده بیشترین جذب را در عدد موج 1650 که مربوط به گروه کربوکسیل است, داشتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  جدیدی، مانیا، نظرنژاد، نورالدین، و ذبیح زاده، سیدمجید. (1391). تاثیر اکسایش الیاف بازیافتی بر روی خواص کاغذ بدست آمده. تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 27(3 (پیاپی 40))، 409-422. SID. https://sid.ir/paper/109833/fa

  Vancouver: کپی

  جدیدی مانیا، نظرنژاد نورالدین، ذبیح زاده سیدمجید. تاثیر اکسایش الیاف بازیافتی بر روی خواص کاغذ بدست آمده. تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران[Internet]. 1391؛27(3 (پیاپی 40)):409-422. Available from: https://sid.ir/paper/109833/fa

  IEEE: کپی

  مانیا جدیدی، نورالدین نظرنژاد، و سیدمجید ذبیح زاده، “تاثیر اکسایش الیاف بازیافتی بر روی خواص کاغذ بدست آمده،” تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، vol. 27، no. 3 (پیاپی 40)، pp. 409–422، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/109833/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی