مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

417

دانلود:

112

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی لیگنین زدایی و کاغذ سازی چوب صنوبر کوستانزو (Populus costanzo) به روش کرافت

صفحات

 صفحه شروع 157 | صفحه پایان 169

چکیده

 در این بررسی ویژگیهای فیزیکی, شیمیایی, ابعاد الیاف, خمیرکاغذ و کاغذسازی گونه صنوبر کوستانزو مورد تحقیق قرارگرفت. متوسط جرم ویژه خشک و بحرانی چوب به ترتیب 0.39 و 0.36 و میانگین طول الیاف, قطر الیاف, قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی آن به ترتیب 1.14 میلی متر, 28.84 میکرون, 24.00 میکرون و 2.92 میکرون اندازه گیری شد. میزان سلولز, لیگنین, خاکستر و مواداستخراجی چوب این درخت به ترتیب 50.74%, 19.18%, 1.65% و 1.22% تعیین شد. به منظور پخت و تهیه خمیر کاغذ روش کرافت مورد استفاده قرار گرفت. بیشترین بازده و عدد کاپای خمیر کاغذ صنوبرکوستانزو در زمان پخت 1ساعت, درجه حرارت پخت 150 درجه سلسیوس و قلیاییت موثر 12% به ترتیب با 61.91% و 54.83 و کمترین بازده و عدد کاپا در زمان پخت 3 ساعت, درجه حرارت پخت 170 درجه سلسیوس و قلیاییت موثر 16% به ترتیب با 45.63% و 13.42 بدست آمد. طول پاره شدن کاغذهای تهیه شده در زمان پخت 3 ساعت با 6953 متر دارای بیشترین مقدار بوده و در گروه A  قرار گرفته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.