video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

185

دانلود:

85

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر مصرف مکمل ویتامین D بر سطح پلاسمایی پروتئین ضد پیری کلوتو درسالمندان

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 92

چکیده

 زمینه و هدف: درصد افراد سالمند کشور ما رو به رشد است و سالخوردگی با بیماری های متعدد, ازکارافتادگی و هزینه های درمانی سنگین همراه است. پروتئین چند عملکردی جدید کلوتو نه تنها سبب کاهش روند پیری می شود بلکه بر بیماری های متعدد مرتبط با سنین بالا نیز موثر است. این مطالعه با هدف تعیین اثر مکمل ویتامین D بر سطح پلاسمایی کلوتو در سالمندان انجام گردید. روش کار: این پژوهش به روش کارآزمایی بالینی تصادفی در سالمندان با سطح پلاسمایی ناکافی ویتامین D, ng/ml10-30 به مدت 12 هفته, صورت گرفت. افراد به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده هفته ای 1 عدد مکمل ویتامین D (IU50000) و دارونما تقسیم شدند. ویتامین D به روش Chemiluminescence و کلوتو به روش ELISA اندازه گیری شدند. آنالیز داده ها توسط نرم افزارSPSS نسخه 22 انجام شد و 05/0 pp و 001/0>p) و تغییرات آن بین دو گروه بعد از مداخله نیز دارای تفاوت معنی داری شد (001/0>p). میانگین سطح کلوتو پلاسمایی و تغییرات آن بعد از مداخله بین دو گروه نیز تفاوت معنی داری پیدا کرد (به ترتیب 014/0=p و 001/0>p). در گروه ویتامین D در سطح پروتئین کلوتو بعد از مداخله افزایش معنی داری مشاهده نشد (164/0=p). نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان داد, مصرف هفته ای یک عدد مکمل ویتامین D با دوز IU 50000 در سالمندان, باعث ایجاد تفاوت معنی داری در تغییرات کلوتو و ویتامین D بین دو گروه و افزایش معنی دار سطح ویتامین D پلاسمایی در گروه ویتامین D می شود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  جبرائیل عظیم زاد، م.، و شیدفر، ف.، و جزایری، ش.، و حسینی، آ. (1397). تاثیر مصرف مکمل ویتامین D بر سطح پلاسمایی پروتئین ضد پیری کلوتو درسالمندان. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 25(174 ), 83-92. https://sid.ir/paper/10953/fa

  Vancouver: کپی

  جبرائیل عظیم زاد مریم، شیدفر فرزاد، جزایری شیما، حسینی آغافاطمه. تاثیر مصرف مکمل ویتامین D بر سطح پلاسمایی پروتئین ضد پیری کلوتو درسالمندان. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1397 [cited 2023January30];25(174 ):83-92. Available from: https://sid.ir/paper/10953/fa

  IEEE: کپی

  جبرائیل عظیم زاد، م.، شیدفر، ف.، جزایری، ش.، حسینی، آ.، 1397. تاثیر مصرف مکمل ویتامین D بر سطح پلاسمایی پروتئین ضد پیری کلوتو درسالمندان. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 25(174 ), pp.83-92. Available: https://sid.ir/paper/10953/fa.