مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

162

دانلود:

99

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

امکان استفاده از پسماند لیگنوسلولزی حاصل از هرس درختان انار در لایه میانی تخته خرده چوب ساخته شده از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس

صفحات

 صفحه شروع 381 | صفحه پایان 391

چکیده

 این بررسی با هدف کاربرد پسماندهای لیگنوسلولزی حاصل از هرس درختان انار در لایه میانی تخته خرده چوب انجام شد. بنابراین با مقادیر متفاوت 100, 65 و 35 درصد سرشاخه انار در لایه میانی کیک حاوی خرده چوب اکالیپتوس و استفاده از 3 مقدار مصرف چسب 8, 10 و 12 درصد در لایه میانی و مصرف 12 درصد به طور ثابت در لایه سطحی, اقدام به ساخت تخته خرده چوب گردید. نتایج حاصل از آزمایش های فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده با استفاده از طرح آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در شرایط استفاده از 65 درصد چوب سرشاخه انار در لایه میانی مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته ها به حداکثر رسید. همچنین اثر متقابل میزان مصرف چسب و خرده چوب انار بر مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته ها معنی دار بود, به طوریکه بیشترین مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته ها به ترتیب با مصرف 10 درصد چسب و 100 درصد خرده چوب انار در لایه میانی, و مصرف 8 درصد چسب و 65 درصد چوب خرده چوب انار به دست آمد. اثر متقابل میزان مصرف چسب و مصرف خرده چوب انار بر مقاومت چسبندگی داخلی نیز معنی دار بود و حداکثر این ویژگی در شرایط مصرف 8 درصد چسب و 65 درصد خرده چوب انار در لایه میانی حاصل شد. همچنین با افزایش مصرف چسب در لایه میانی به طور معنی داری از واکشیدگی ضخامت 24 ساعت تخته ها کاسته شد. نتایج این بررسی امکان تولید تخته خرده چوب با ویژگی های استاندارد را با استفاده از سرشاخه های چوب انار مورد تائید قرار داد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.