مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

121

دانلود:

120

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر ویژگی های فردی، حرفه ای و هوش هیجانی بر رهبری کارآفرینانه دهیاران روستایی

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 46

چکیده

 توسعه تعاونی های دهیاری ها, به عنوان یکی از راهبردهای گسترش فعالیت های کارآفرینانه روستایی مورد توجه قرار گرفته است. هدایت این فعالیت ها, نیازمند دهیارانی متعهد و باانگیزه است که نقش مهمی را در رهبری سازمان های اجتماعی-اقتصادی ایفا می کنند, بنابراین مناسب ترین سبک رهبری برای این دهیاران, رهبری کارآفرینانه است. در همین راستا, شناسایی عوامل مؤثر بر رهبری کارآفرینانه برای توسعه این سبک رهبری در میان دهیاران ضروری است. ازاین رو هدف این پژوهش, تعیین عوامل تأثیرگذار بر رهبری کارآفرینانه دهیاران بود. این پژوهش از نوع "توصیفی – همبستگی" بوده و با فن پیمایش انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را دهیاران "تعاونی دهیاری ها" در سراسر ایران تشکیل دادند (839 N=) که تعداد 133 نفر بر اساس فرمول کوکران برای نمونه تعیین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی صوری آن به وسیله اساتید صاحب نظر و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت (0/71 تا 0/89). نتایج نشان داد که تفاوت میانگین معنی داری بین رهبری کارآفرینانه و سطوح ویژگی های فردی و حرفه ای دهیاران از قبیل سن, سابقه دهیاری و زمینه تجربه کار قبلی وجود دارد. یافته ها بیانگر آن بود که متغیرهای هوش هیجانی بر رهبری کارآفرینانه مؤثرند و از بین آن ها مهارت های اجتماعی بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته دارد. نتایج این پژوهش, معیارهایی را برای انتخاب و آموزش دهیاران روستایی فراهم می نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی