مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران | سال:1395 | دوره:12 | شماره:1 | صفحه شروع:165 | صفحه پایان:179

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

397

دانلود:

118

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل موثر روی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان

صفحات

 صفحه شروع 165 | صفحه پایان 179

چکیده

 آموزش به طور کلی و آموزش عالی به شکل برجسته تر در توسعه جامعه در ابعاد مختلف نقش بسزایی ایفا می نماید. بدون تردید یکی از عوامل تعیین کننده در موفقیت و اثربخشی نظام آموزش عالی و دانشگاه ها, اعضای هیات علمی آن می باشند. ارزشیابی مستمر از کیفیت کار اعضای هیات علمی باعث حفظ انگیزه و رفع کاستی ها خواهد شد. این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر روی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان طی سال های 1392-1388 انجام گردید. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است و داده ها با استفاده از روش پیمایش جمع آوری شد. تمام 109 عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه در این بازه زمانی, در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بود که روایی و پایایی آن قبلا تایید شده است. بررسی طولی نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان داد بین کیفیت تدریس اعضای هیات علمی در ده نیمسال مورد بررسی از نظر دانشجویان اختلاف معنی داری وجود داشت و به طور کلی تغییرات دارای روند صعودی بود. همچنین بر اساس نتایج آزمون رگرسیون متغیرهای مرتبه علمی, تعداد کل مقالات و سن, بیشترین تاثیر را در پیش بینی نمرات ارزیابی دریافتی اعضای هیات علمی از دانشجویان داشتند و متغیرهای مرتبه علمی, تعداد دروس تدریس شده و تجربه کار, بیشترین تاثیر را در پیش بینی نمرات ارزیابی دریافتی اعضای هیات علمی از دانش آموختگان داشتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID