Start: 2/7/2023 12:07:03 PMEnd: 2/7/2023 12:07:04 PM >> 661

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

129

دانلود:

77

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سیاست پژوهی آموزش محیط زیست برای دستیابی به ایمنی غذایی در مزرعه

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 19

چکیده

آموزش محیط زیست به کشاورزان, اولین گام در دستیابی به ایمنی غذایی و تولید محصول سالم است و سیاست گذاری آموزشی ساز و کارهای ورود کشاورزان به سیستم کنترل مواد غذایی را تقویت نموده و در تحقق همه جانبه و فراگیر ایمنی غذایی مؤثر است و به همین دلیل از روش سیاست پژوهی مدل ماژرزاک استفاده گردید. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش نمونه گیری هدفمند به شیوه گلوله برفی گردآوری شد. مصاحبه با 40 نفر از مدیران دارای حداقل ده سال تجربه سیاست گذاری محیط زیست و ایمنی غذایی تا اشباع نظری داده ها ادامه یافت. داده ها از طریق روش تحقیق گرندد تئوری در نرم افزار MAXQDA. v2010 تحلیل گردیدند. بر اساس نتایج, برایسیاست گذاری آموزش محیط زیست در کشاورزی, بایستی از مداخله سیاسی مکمل با مقوله های رویکرد جامع سیاست گذاری در آموزش محیط زیست و خلق محیط پشتیبان آموزش به عنوان زمینه, مشارکت کشاورزان در مدیریت محیط زیست برای تولید ایمن غذا به عنوان پدیده, استقرار نظام آموزش های ترویجی زیست محورانه و تولید پایدار به عنوان شرایط علی, برآورده ساختن نیازهای منابع به عنوان استراتژی عملیاتی, مداخله انگیزشی و اعتمادسازی به عنوان شرایط واسطه ای و تولید محصول سالم در مزرعه به عنوان پیامد, استفاده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی