Start: 2/3/2023 10:58:02 AMEnd: 2/3/2023 10:58:03 AM >> 644

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

570

دانلود:

305

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین کننده های تغییر الگوی کشت برنج در شهرستان شوشتر با استفاده از مدل های تئوری رفتار بین فردی و مدل اعتقادات سلامت

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 141

چکیده

 امروزه کمبود آب بزرگ ترین معضل جهان است و بحران ناشی از کمبود آب شیرین تهدیدی جدی برای توسعه پایدار به شمار می آید. با توجه به اینکه کشاورزی عمده ترین مصرف کننده ی آب بوده و برنج یکی از آب برترین محصولات کشاورزی است؛ لذا تغییر الگوی کشت برنج در ایران به شدت توسط سیاست گذاران ایرانی تشویق می شود, اما پذیرش این طرح در میان کشاورزان بسیار محدود است. به این ترتیب, شناخت عواملی که می توانند کشاورزان را به سمت تغییر الگوی کشت پیش ببرند مهم است. در این مطالعه, به منظور بررسی عوامل مؤثر بر نیت تغییر الگوی کشت برنج در شهرستان شوشتر واقع در استان خوزستان, از دو مدل رفتاربین فردی و مدل اعتقادات سلامت استفاده گردید. جامعه ی آماری پژوهش را کشاورزان برنج کار شهرستان شوشتر (N=1870) تشکیل داده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان, نمونه ای به حجم 250 نفر تعیین و از روش نمونه گیری چندمرحله ای خوشه ای تصادفی, زارعین نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از مدل بین فردی نشان داد که متغیر هنجار اخلاقی و احساسات, تأثیر مستقیم مثبت و معنی داری بر نیت کشاورزان جهت تغییر الگوی کشت دارد. نتایج مدل اعتقادات سلامت نیز نشان داد که منافع درک شده, تأثیر مستقیم مثبت و معنی داری بر نیت دارد. لذا هر دو مدل, پتانسیل پیش بینی کنندگی نیت برنج کاران نسبت به تغییر الگوی کشت برنج را دارند؛ اما با توجه به اینکه تئوری بین فردی قادر است 50 درصد از تغییرات متغیر نیت را پیش بینی نماید و مدل اعتقادات سلامت قادر است 27 درصد از این تغییرات را تبیین نماید لذا, قدرت پیش بینی تئوری بین فردی قوی تر از مدل اعتقادات سلامت می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی