مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

121

دانلود:

85

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل مؤثر بر رفتار اطلاع یابی کشاورزان گندم کار بخش مرکزی شهرستان زنجان

صفحات

 صفحه شروع 171 | صفحه پایان 187

چکیده

 با توجه به اهمیت دانش و اطلاعات به عنوان مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه بخش کشاورزی, بسیاری از محققان و صاحب نظران تأکید ویژه ای بر روی شناخت منابع اطلاعاتی و استفاده مناسب از آن ها و به بیان دیگر, داشتن رفتار اطلاع-یابی مطلوب دارند. با در نظر گرفتن اهمیت موضوع, پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار اطلاع یابی کشاورزان گندم کار و عوامل تأثیرگذار بر آن انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کشاورزان گندم کار در بخش مرکزی شهرستان زنجان بود (5705=N) که 250 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. سپس نمونه ها از طریق روش نمونه گیری چندمرحله-ای برای انجام تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها, پرسشنامه بود. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان در زمینه ی موضوع مورد پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق, پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس ه ای اصلی پرسشنامه در حد مناسب (در دامنه بین 0/784 تا 0/888) بود. نتایج تحقیق نشان داد که در حدود 50 درصد از کشاورزان گندم کار در سطح متوسط, 46 درصد در سطح پایین و تنها چهار درصد در سطح زیاد از منابع و کانال های اطلاعاتی و ارتباطی استفاده می نمایند. همچنین, با توجه به نتایج تحقیق مشخص شد که در بین منابع اطلاعاتی بین فردی, اعضای خانواده و مسئولان محلی؛ منابع اطلاعاتی چندرسانه ای, برنامه های تلویزیونی و رادیویی؛ رسانه های الکترونیکی, فیلم ها و سی دی های آموزشی؛ و منابع اطلاعاتی چاپی, کتاب های علمی و خبرنامه ها و گزارش های پژوهشی سازمان ها, به ترتیب بالاترین رتبه ها را از نظر میزان استفاده داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که 65/7 درصد از واریانس متغیر وابسته "میزان استفاده از منابع و کانال های اطلاعاتی و ارتباطی" را شش متغیر میزان دسترسی به منابع و کانال های اطلاعاتی و ارتباطی, میزان مهارت های ارتباطی, میزان نیازهای اطلاعاتی, میزان اعتماد به منابع و کانال های اطلاعاتی و ارتباطی, نگرش اطلاع یابی و میزان عملکرد گندم (دیم و آبی) تبیین کردند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی