مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

124

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اعتبارات خرد، توانمندی یا ناتوانمندی اجتماعی زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان نهاوند

صفحات

 صفحه شروع 189 | صفحه پایان 204

چکیده

 هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات نحوه ی مصرف اعتبارات خرد بر توانمندی و یا ناتوانمندی اجتماعی زنان روستایی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 200 نفر از زنان در شهرستان نهاوند بود که طی سال های 1389 تا 1393 هجری شمسی از تسهیلات اعتبارات خرد استفاده کرده اند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 127 نفر تعیین و نمونه گیری به صورت طبقه ای با انتساب متناسب انجام شد. پایایی و روایی پرسشنامه, به ترتیب با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (بیش تر از 0/7) و روش اعتبار محتوایی مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS20 انجام شد. نتایج نشان داد که مصرف اعتبار در زمینه های؛ 1) پرورش دام, طیور, زنبورداری, بوقلمون, شیلات 2) کشت زعفران, پرورش قارچ, کشت گیاهان دارویی و باغداری, بر توانمندی اجتماعی زنان روستایی تأثیر مستقیم و معنی دار دارند؛ اما مصرف اعتبار در زمینه ی 1) قالی بافی, خیاطی, فعالیت های هنری 2) درمان و سلامت, 3) آموزش خود و فرزندان و 4) مغازه داری رابطه ای با توانمندی اجتماعی زنان روستایی ندارد. با توجه به نتایج حاصله, پیشنهاد می شود تا بانک ها و مؤسسات مالی در شهرستان نهاوند, اعتبارات خرد پرداختی به زنان روستایی را به سمت فعالیت هایی هدایت نمایند که ارتباط آن ها با توانمندی اجتماعی زنان معنی دار شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی