مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

687

دانلود:

240

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: بررسی جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی (عنوان عربی: بحث استبدال الضریبة الفائضة علی القیمة (VAT) بدلا من الضریبة علی الدخل، للشرکات الانتاجیه)

صفحات

 صفحه شروع 139 | صفحه پایان 163

کلیدواژه

شرکت های تولیدی (کلیدواژه عربی: الضرائبQ2
الشرکات الإنتاجیه)Q2

چکیده

 چکیده فارسی:در این تحقیق تلاش شد تا تاثیر جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی استان گلستان, بررسی, تجزیه و تحلیل شد.بنابراین, ابتدا مالیات بر درآمد قطعی شرکت های نمونه, شامل 67 شرکت, از پرونده های مالیاتی آنها استخراج, سپس ارزش افزوده هر شرکت با استفاده از روش تجمعی و با نرخ های سناریوهای چهارگانه 1.5, 3, 7 و 10 درصد برآورد شد.تجزیه و تحلیل داده های تحقیق بیانگر آن است که داده های تحقیق, غیر نرمال است؛ بنابراین, برای آزمون فرضیه های تحقیق, از آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون و آزمون کمکی فریدمن استفاده شده است.نتایج آزمون ها نشان می دهد که جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های پایین 1.5 و 3 درصد به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی, باعث کاهش درآمدهای مالیاتی استان خواهد شد. علاوه بر اینکه جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های 7 و 10 درصد, به جای مالیات بر درآمد شرکت ها, باعث افزایش درآمدهای مالیاتی استان, می شود.   چکیده عربی: یحاول هذا البحث تحلیل التأثیرات الناتجة عن استبدال طریقة الضرائب الفائضة علی القیمة بدلا من طریقة الضریبة علی الدخل بالنسبة إلی الشرکات الانتاجیة فی محافظة کلستان.و استنادا إلی ذلک استخرجت فی بدایة الأمر ضرائب الدخل القطعیة علی الشرکات النموذجیة التی شملت 67 شرکة, من ملفاتها الضریبیة, ثم جری تخمین القیمة الفائضة لکل شرکة اعتمادا علی الطریقة التجمیعیة و بنسب الاحتمالات الأربعة 1.5, 3, 7 و 10 بالمائه.تشیر النتائج لمستخلصة من معطیات التحقیق إلی ان معطیات التحقیق کانت غیر سویة, و لهذا و لاجل اختبار افتراضات التحقیق جرت الاستفادة من اختبارات و یلکاکسون غیر البارا مترکیة, و اختبار فریدمان المساعد.بینت نتائج الاختبارات ان وضع الضرائب علی الفائض الاضافی بنسب متدینة 1.5 و 3 بالمائة, بدلا من ضریبة الدخل علی الشرکات الانتاجیة یؤدی إلی تناقص مداخیل الضرائب بالنسبة إلی تلک المحافظة. و بالاضافة إلی ذلک یؤدی استبدال نظام الضریبة علی فائض القیمة بنسب 7 و 10 بالمائة, بدلا من ضریبة الدخل علی تلک الشرکات, إلی زیادة المداخیل المستحصلة من الضرائب لصالح تلک المحافظه.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  سعیدی، پرویز، و نهتانی، حسینعلی. (1390). عنوان فارسی: بررسی جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی (عنوان عربی: بحث استبدال الضریبة الفائضة علی القیمة (VAT) بدلا من الضریبة علی الدخل, للشرکات الانتاجیه). جستارهای اقتصادی، 8(15)، 139-163. SID. https://sid.ir/paper/108930/fa

  Vancouver: کپی

  سعیدی پرویز، نهتانی حسینعلی. عنوان فارسی: بررسی جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی (عنوان عربی: بحث استبدال الضریبة الفائضة علی القیمة (VAT) بدلا من الضریبة علی الدخل, للشرکات الانتاجیه). جستارهای اقتصادی[Internet]. 1390؛8(15):139-163. Available from: https://sid.ir/paper/108930/fa

  IEEE: کپی

  پرویز سعیدی، و حسینعلی نهتانی، “عنوان فارسی: بررسی جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی (عنوان عربی: بحث استبدال الضریبة الفائضة علی القیمة (VAT) بدلا من الضریبة علی الدخل, للشرکات الانتاجیه)،” جستارهای اقتصادی، vol. 8، no. 15، pp. 139–163، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/108930/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی