مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY) | سال:1389 | دوره:20 | شماره:64 | صفحه شروع:47 | صفحه پایان:52

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

776

دانلود:

161

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل موثر در ترخیص بیماران با رضایت شخصی در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 52

چکیده

 مقدمه: از آنجا که بیمارستان مسوول تامین سلامت بیماران مراجعه کننده به آن می باشد و کیفیت خدمات بیمارستانی بر اساس نیازها و رضایت بیماران ارزیابی می شود, ارزشیابی بر اساس نظر بیماران و رضایت آنها از خدمات ارایه شده به دلیل رقابتهای درمانی بیمارستانها و پذیرش بیشتر بیمار در سالهای اخیر رونق بیشتری یافته است. می توان گفت که یکی از معضلاتی که در پی نارضایتی بیماران ایجاد می شود, ترخیص بیمار با رضایت شخصی است, که در نهایت موجب رکود کارها و وضعیت نامناسب مالی مراکز شده و صدمات جبران ناپذیری به بیمارستانها وارد می سازد.هدف: هدف این مطالعه تعیین عوامل موثر در ترخیص بیماران با رضایت شخصی می باشد.روش کار: پژوهش حاضر به روش مقطعی در پاییز سال 1388 به منظور بررسی علل ترخیص بیماران با رضایت شخصی در بیمارستان شهید رجایی قزوین انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل همه بیمارانی (330 نفر) بود که در طول دوره پژوهش بیمارستان را با میل شخصی ترک کردند. جمع آوری داده ها بر اساس چک لیست بوده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری  SPSSو روش های آمار توصیفی استفاده گردید.نتایج: از بین کلیه بخشهای بیمارستان, بخش تحت نظر با 59.3 درصد و بخش اورژانس با 23.3 درصد بیشترین آمار ترخیص با رضایت شخصی را داشته اند. 12 درصد از بیماران اظهار می کردند که بهبودی نسبی و کاملی در هنگام دادن رضایت برای ترخیص بدست آورده اند. زمان ترخیص اکثریت بیماران ترخیص شده با میل شخصی (76%) عصر و شب بوده است و 38.6 درصد بیماران بیشترین نارسایی در رسیدگی به بیماران را مربوط به شیفت شب می دانستند. مهمترین دلیل ترخیص با رضایت شخصی بیماران به ترتیب اولویت, عبارتند از: نارضایتی از خدمات پزشکی 33 درصد, پیشنهاد پزشکان27.5  درصد و نارضایتی از امکانات و تجهیزات  12.7درصد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده, می توان گفت که ارتقا سطح کیفیت خدمات پزشکی و امکانات درمانی می تواند محیطی خوشایند را برای بیماران فراهم نموده و درنهایت باعث افزایش رضایت بیماران و درنتیجه کاهش میزان ترخیص با میل شخصی گردد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID