مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

161

دانلود:

110

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دوره های پیش دانشگاهی و متوسطه استان گیلان درباره تالاسمی

صفحات

 صفحه شروع 34 | صفحه پایان 39

چکیده

 مقدمه: تالاسمی ها از شایع ترین ناهنجاری های ژنتیکی ایران و حوزه دریای مدیترانه هستند. افزایش موارد دارای علایم متوسط یا شدید آن می تواند به کاهش توان اقتصادی و انسانی جوامع منجر شود.هدف: این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی دانش آموزان دوره های پیش دانشگاهی و متوسطه استان گیلان درباره تالاسمی انجام شده است.روش  کار: در مطالعه ای توصیفی, یک جامعه آماری از میان دانش آموزان پسر و دختر مقاطع متوسطه و پیش دانشگاهی استان گیلان در سال تحصیلی 85-84 به روش نمونه گیری تصادفی از شهرستان های مختلف استان انتخاب شده و از طریق پرسش نامه مورد آزمون قرار گرفتند. پاسخ ها برمبنای نمره 20 ارزش گذاری و کدگذاری و پس از آن, با کمک نرم افزار SPSS نسخه 14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: در این مطالعه, میانگین کلی میزان آگاهی 66 درصد دانش آموزان درباره ماهیت تالاسمی نمره 9.73 بود, در صورتی که, در مورد نحوه انتقال این ناهنجاری 24.8 درصدآنها دارای آگاهی کمتر از 10 بودند. از طرف دیگر, میزان آگاهی افراد تحت مطالعه درباره علایم بیماری تقریبا ناچیز بود, به گونه ای که 74.3 درصدآنها دارای آگاهی 8.58 بودند, اما, میزان آگاهی آنان در مورد نحوه پیشگیری از تالاسمی قدری بیشتر بود, به طوری که, فقط  28.4درصد آنها از این جنبه ناهنجاری دارای آگاهی کمتر از  10 بودند. بر همین اساس, میانگین کل آگاهی دانش آموزان از بیماری تالاسمی, 11.07 از 20 محاسبه گردید و صحت کلیه آزمون ها با روش های آماری با اطمینان 95 درصد مورد تایید قرار گرفت.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که, میزان آگاهی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی استان گیلان از ناهنجاری تالاسمی, پایین (11.07 از20 ) بوده است و این امر با توجه به اینکه استان گیلان از نظر وفور ژن های تالاسمی غنی است, نتیجه ای نامطلوب می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.