video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

153

دانلود:

38

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی کننده های خودکارآمدی رفتار تغذیه ای در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر

صفحات

 صفحه شروع 8 | صفحه پایان 13

چکیده

 مقدمه: بیماری عروق کرونر یکی از شایعترین بیماریهای قلبی عروقی در کشورهای پیشرفته است. دنبال نمودن یک رژیم تغذیه ای و سبک زندگی سالم میزان بروز عوارض و بستری شدن مجدد بیماران را بدنبال آنژین صدری و آنفارکتوس میوکارد کاهش می دهد. ارتقا خودکارآمدی رفتار تغذیه ای بعد از بروز رویداد قلبی, از برآیندهایی است که در افزایش مهارتهای توانمند سازی بیمار جهت تعدیل رفتارهای بهداشتی, نقش اساسی ایفا می کند.هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین پیش بینی کننده های خودکارآمدی رفتار تغذیه ای در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر انجام شده است.روش کار: در یک مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی 195 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به درمانگاه قلب مرکز آموزشی درمانی قلب دکتر حشمت رشت, به شیوه نمونه گیری آسان انتخاب و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری مورد پرسش قرار گرفتند. با استفاده از آزمون کای دو و رگرسیون لجستیک چندگانه به تحلیل روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شد و پیش بینی کننده های موثر بر خودکارآمدی رفتار تغذیه ای در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر تعیین شد.نتایج: یافته های این تحقیق نشان داد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش دارای خودکارآمدی رفتار تغذیه ای مطلوب (86.2%) بوده اند. از نظر آماری بین درک از بیماری و خودکارآمدی رفتار تغذیه ای ارتباط معنی دار وجود داشت ( (P<0.05در رابطه با پیش بینی کننده های خود کارآمدی رفتار تغذیه ای, آزمون رگرسیون لجستیک چند گانه نتایج نشان داد که در صورت ثابت ماندن اثر سایر متغیرها, به ازای 1 واحد درک از بیماری شانس مطلوبیت خودکارآمدی رفتار تغذیه ای1.05  برابر ((P<0.0001 افزایش می یابد.نتیجه گیری: درک از بیماری از عوامل پیش بینی کننده مهم در گرایش بیماران به رعایت برنامه تغذیه ای قلبی می باشد و بیماران دارای درک مطلوب از بیماری, سطح اطمینان بالاتری برای اداره نمودن تغییرات پدید آمده در رژیم تغذیه ای بعد از بروز رویداد قلبی دارند. طراحی برنامه آموزش بالینی و ارایه خدمات پرستاری بر اساس تعیین پیش بینی کننده های خودکارآمدی رفتار تغذیه ای می تواند در ارتقا خودکارآمدی بیماران قلبی در دنبال نمودن برنامه های بهداشتی موثر باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی