مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY) | سال:1388 | دوره:19 | شماره:62 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:7

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

339

دانلود:

126

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی چگونگی دریافت مراقبت های دوران بارداری مادران از مراکز بهداشتی، درمانی شهر رشت و عوامل موثر بر آن از دیدگاه آنان در سال 1387

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 7

چکیده

 مقدمه: مـراقبتهای دوران بارداری ابـزاری مهـم بـرای تعییـن و کـاهش خطـراتی نظیر تـولد نـوزادان کم وزن و مرده و یـا مرگ کودک در طـول سـال اول زنـدگی است. هدف اصلی از ارایه این مراقبت ها, تولد نوزادی سالم بدون به خطر انداختن سلامت مادر میباشد. در این بین برخی عوامل مانع از دریـافت صحیح و به موقع مـراقبت های دوران بارداری شده و موجب بروز عوارض مربوط به مادر و نوزاد می گردند. شناخت این عوامل جهت شناسایی گروههای در معرض خطر و نیز مناطق نیازمند مداخله, ضروری است.هدف: هدف این پژوهش تعیین چگونگی دریافت مراقبت های دوران بارداری مادران از مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت و عوامل موثر بر آن از دیدگاه آنان در سال 1387 می باشد.روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در آن 354 مادر مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر رشت به صورت چند مرحله ای نمونه گیری شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای 3 بخشی بود. جهت تعیین کفایت یا چگونگی دریافت مراقبت دوران بارداری از ابزار Kotel Chuck استفاده گردید. داده ها با استفاده از SPSS نسخه 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: یافته ها نشان داد 53.4 درصد زنان, مراقبتهای دوران بارداری را به صورت ناکافی دریافت کرده بودند. بیـن کفایت دریافت مراقبت و وضعیت اشتغال (p=0.026), میزان تحصیلات همسران (p=0.042) و میزان درآمد (p=0.005) رابطه معنی دار آماری مشاهده شد. بیشترین عامل موثر بر دریافت مراقبت ها از دیدگاه مادران, اطلاع از نحوه و تعداد درست مراجعات (85.3%)بیان گردید.نتیجه گیری: با وجود ارایه مراقبتهای بارداری در مراکز بهداشت, حدود نیمی از زنان به طور کامل از این مراقبتها استفاده نمی کنند. از جمله موانع دریافت, عدم اطلاع از نحوه و تعداد درست مراجعات, رعایت حریم خصوصی زنان هنگام ارایه مراقبت و نحوه برخورد فرد مراقبت دهنده در مراکز بهداشت بود. بعضی از خصوصیات فردی و خانوادگی زنان نیز از موانع دریافت مراقبتها بود که به نظر می رسد توجه ارایه دهندگان به این ویژگیها در جهت بهبود میزان دریافت مراقبت زنان باردار مهم باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID