Start: 2/7/2023 2:58:41 PMEnd: 2/7/2023 2:58:41 PM >> 837

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

139

دانلود:

51

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی موانع گزارش خطاهای کاری کارکنان پرستاری از دیدگاه آنان

صفحات

 صفحه شروع 28 | صفحه پایان 32

چکیده

 مقدمه: خطاهای کاری از موارد غیر قابل اجتناب در کلیه حرف از جمله حرفه های بهداشتی و درمانی می باشد و کنترل خطاهای کاری در پرستاری از اهمیت به سزایی برخوردار است.هدف: هدف این مطالعه تعیین موانع گزارش خطاهای کاری کارکنان پرستاری از دیدگاه آنها می باشد.روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی, مقطعی می باشد. 92 نفر از کارکنان پرستاری شاغل در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) نجف آباد اصفهان به روش سرشماری در سال 1387 در این تحقیق شرکت نمودند. داده ها از طریق پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته و روا و پایا شده, به صورت خود ایفا جمع آوری شد و با استفاده از آمار توصیفی و به کمک نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: 96.5 درصد از پرسنل پرستاری اظهار داشتند که گزارش خطاهای کاری ضرورت دارد. در این میان موانع گزارش خطاهای کاری از دیدگاه آنان در حیطه مربوط به کارکنان پرستاری دارای میانگین نمره 0.31±4.13 و در حیطه مدیریت پرستاری با میانگین نمره 0.66±3.65 اعلام شد. همچنین بیشترین میانگین نمره در حیطه مربوط به کارکنان, وجود مسایل قانونی در زمینه خطا (4.64) و در حیطه مدیریت, نامتناسب بودن واکنش مدیران پرستاری با شدت اشتباه (4.27) بوده است.نتیجه گیری: با توجه به اینکه از بین بردن خطاهای کاری صد درصد امکان پذیر نمی باشد, تلاش برای کنترل آنها با تکیه بر رویکرد سیستمی برای بررسی و رفع موانع موجود پیشنهاد می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی