مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

135

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مهارتهای زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی 19-11 ساله مراجعه کننده به مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت از دیدگاه مادران آنها در سال 88-87

صفحات

 صفحه شروع 16 | صفحه پایان 21

چکیده

 مقدمه: کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن از جمله تالاسمی نسبت به افراد سالم از مشکلات روانی و اجتماعی شدیدتری برخوردارند. سازگار شدن با این شرایط مستلزم آگاهی از نحوه کنار آمدن با مشکلات است. کسب مهارت زندگی در کنار کسب علم و دانش و تغییر متناسب نگرشها, ارزشها و تقویت رفتارهای مناسب به رفتارهای سالم می انجامد که خود, مشکلات و موانع سلامتی را کاهش می دهد و در نتیجه بهداشت روانی را ارتقا می بخشد.هدف: این پژوهش با هدف تعیین مهارتهای زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور 19-11 ساله مراجعه کننده به مراکز آموزشی ودرمانی شهررشت از دیدگاه مادران آنها در سال 88 -1387 انجام شد.روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – مقطعی است که در آن 150 نفر از مادران کودکان مبتلا به تالاسمی مراجعه کننده به مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد که مشتمل بر دو بخش اطلاعات دموگرافیک و مهارت زندگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارتوصیفی و استنباطی استفاده شد.نتایج: نتایج حاصله بیانگر آن بود که از دیدگاه مادران مهارت شناختی, اجتماعی و عاطفی اکثریت کودکان در حد متوسط تا خوب بود و از بین سه حیطه مهارت زندگی, کودکان واحدهای مورد پژوهش در مهارت شناختی از کمترین و در مهارت اجتماعی از بیشترین مهارت برخوردار بودند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که 68 درصد از کودکان واحدهای مورد پژوهش از دیدگاه مادران آنها از مهارت مطلوبی برخوردار بودند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.