مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY) | سال:1389 | دوره:20 | شماره:63 | صفحه شروع:10 | صفحه پایان:15

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

200

دانلود:

91

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط اعتقادات مذهبی و میزان استرس دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زینب (س) شرق گیلان در سال 87-86

صفحات

 صفحه شروع 10 | صفحه پایان 15

چکیده

 مقدمه: تنیدگی یا استرس به مجموع واکنشهای جسمی و روانی اطلاق می گردد که می تواند سبب بر هم زدن و اختلال در تعادل افراد گردد و عوامل تنش زا موجب تخریب و آسیب به پیکره نیازهای اساسی می شوند و در رشد و تکامل و بازدهی انسان مداخله و او را از حالت تعادل خارج می کنند. ورود به دانشگاه رویداد بسیار حساسی در زندگی نیروهای فعال و کارآمد هرکشور به شمار می رود, که غالبا با تغییرات زیادی در روابط فردی و اجتماعی آنها همراه می باشد. برخی از دانشجویان به سرعت خود را با شرایط جدید انطباق داده و با انعطاف پذیری مناسب تغییرات بوجود آمده را پذیرفته و با حفظ سلامت روان خود موفقیتهای لازم تحصیلی را کسب می کنند. لیکن برخی دیگر قادر به سازگاری مناسب نبوده و این عدم تطابق روی عملکرد و بازدهی آنان تاثیر منفی می گذارد عکس العمل افراد نسبت به کلیه عوامل تنش زا به مقدار زیادی تحت تاثیر عوامل فرهنگی, مذهبی, اجتماعی و تجارب قبلی فرد قرار دارد.هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین اعتقادات مذهبی و میزان استرس دانشجویان انجام گرفته است.روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی - همبستگی می باشد به منظور تعیین ارتباط بین اعتقادات مذهبی و سطح استرس دانشجویان در دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) شرق گیلان انجام شده است. نمونه ها شامل کلیه دانشجویان ترم دوم رشته های تحصیلی پرستاری, علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی (52نفر) که ساکن خوابگاه بودند. ابزار تحقیق شامل 2 پرسشنامه بود که یک پرسشنامه مربوط به سنجش اعتقادات مذهبی (پرسشنامه (senta clara و پرسشنامه دیگر (پرسشنامه تست استرس (storch می باشد. پرسشنامه ها توسط خود دانشجویان تکمیل گردیدند.نتایج: یافته های پژوهشی نشان داد که (87.9%) از واحدهای مورد پژوهش دارای سطح اعتقادات بالا و (56.3%) از آنها دارای سطح استرس متوسطی بوده اند. ارتباط بین اعتقادات مذهبی و سطح استرس با استفاده ازآزمون آماری کای دو محاسبه گردید که ارتباط معنی دارآماری را نشان داد (P<0.05).بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش که بیانگر ارتباط معنی دار و معکوس بین میزان استرس و اعتقادات مذهبی دانشجویان است, می تواند راهنمایی جهت برنامه ریزان و مسوولین آموزشی دانشگاهها باشد تا در واحدهای درسی دانشجویان در مورد اهمیت اعتقادات مذهبی و نقش آن در زندگی و کاهش استرس تاکید بیشتری به عمل آورند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID