مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - Journal Of Dentistry | سال:1389 | دوره:11 | شماره:4 (مسلسل 29) | صفحه شروع:282 | صفحه پایان:288

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

207

دانلود:

81

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقایسه ای دو گونه باندینگ بر استحکام باند برشی کامپوزیت های ترمیم شده

صفحات

 صفحه شروع 282 | صفحه پایان 288

چکیده

 بیان مساله: یکی از مشکلات اصلی در بازسازی دندان های دارای ترمیم های کامپوزیتی قدیمی, برقراری باند قوی میان کامپوزیت جدید و قدیمی است. از آنجایی که از میان بردن کامل ترمیم قدیمی باعث تضعیف ساختار دندان می گردد, بنابراین بازسازی ترمیم قدیمی دندان عملی تر بوده, زیرا احتمال آسیب به پالپ نیز کاهش می یابد. در خصوص مقایسه اثر G-Bond و دیگر باندینگ ها با یا بی استفاده از سایلن به جز ادعای کارخانه ها پژوهشی انجام نگرفته است.هدف: هدف از این بررسی مقایسه اثر دو گونه باندینگG-Bond و Clearfil S3 بر استحکام باند برشی کامپوزیت قدیم به جدید با و بی استفاده از سایلن بود.مواد و روش: این پژوهش تجربی به گونه آزمایشگاهی انجام گرفت. از 50 نمونه استوانه ای ساخته شده, 10 نمونه (یک گروه شاهد) با ابعاد 6×5 میلی متر (به گونه کامپوزیت یک تکه) و 40 نمونه (4 گروه مورد) با ابعاد 3×5 میلی متر فراهم گردید. نمونه ها دو هفته در آب مقطر 37 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. سپس, استحکام باند برشی نمونه های گروه شاهد سنجیده شد. سطح نمونه های گروه مورد آزمایش توسط کاغذ سیلیکون کارباید 320 گریت خشن سازی و سپس اچینگ و شسته شد. چهل نمونه گروه مورد, بر پایه باندینگ و مصرف سایلن به 4 گروه بخش گردیدند, که به ترتیب در گروه 1,Clearfil S3 Bond و سایلن, در گروه 2, تنها Clearfil S3 Bond, در گروه 3, جی باند و سایلن و در گروه 4 تنها جی باند استفاده شد, کامپوزیت جدید به قدیم باند شدند. سپس نمونه ها دوباره, دو هفته در آب مقطر قرار گرفتند. توسط دستگاه سنجش استحکام باند برشی نیرویی با سرعت 0.5 میلی متر در دقیقه تا شکست وارد شد. داده ها بر پایه مگاپاسکال, با استفاده از آزمون آماری آنوا یک سویه واکاوی شدند.یافته ها: استحکام باند برشی در 5 گروه مورد بررسی با یکدیگر تفاوت معنادار داشتند. استحکام باند برشی در گروه شاهد 34.24 مگاپاسکال گزارش شد, که به گونه معنادار از همه گروه ها بیشتر بود. میانگین استحکام باند برشی گروه های 1, 2, 3 و 4 به ترتیب برابر با 25.88, 23.14, 21.19 و 17.20 گزارش گردید. تفاوت معنادار میان میانگین استحکام باند برشی گروه ها با گروه شاهد دیده شد.نتیجه گیری: استحکام کوهزیو کامپوزیت در گروه شاهد به گونه معنادار از دیگر گروه ها بیشتر است, اما میان میانگین استحکام باند برشی دیگر گروه ها تفاوت معنادار دیده نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID