مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

221

دانلود:

98

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی الگوی نهفتگی دندان مولر سوم در یک جمعیت ایرانی

صفحات

 صفحه شروع 247 | صفحه پایان 252

چکیده

 بیان مساله: نهفتگی دندان های مولر سوم دایمی شایع است. به علت آسیب های احتمالی نهفتگی و اثر الگوی نهفتگی بر شیوه درمان این دندان ها, بررسی این الگو (سطح و زاویه نهفتگی) دارای اهمیت است.هدف: هدف از این پژوهش, بررسی الگوی نهفتگی دندان مولر سوم در مراجعه ‌کنندگان به دانشکده دندانپزشکی, دانشگاه علوم پزشکی رشت در طی دو سال بود.مواد و روش: در این پژوهش توصیفی, پرتونگاری پانورامیک 409 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه دانشکده دندانپزشکی که میان 20 تا 40 سال بودند, انتخاب گردیدند. برای بررسی سطح نهفتگی تاج دندان نهفته مولر سوم, رابطه میان استخوان و محل اتصال سمان به مینای (CEJ) دندان نهفته بررسی شد و برای بررسی زاویه نهفتگی این دندان ها از طبقه بندی وینتر Winter Classification) به سطح الف, ب و پ) استفاده گردید. واکاوی داده ها با استفاده از آزمون مجذور کای انجام شد.یافته‌ها: از میان بیمارانی که پرتونگاری پانورامیک آنها شرایط بررسی را داشتند 44.7 درصد مرد و 55.3 درصد زن بودند. در بررسی سطح نهفتگی بیشترین حالت در فک بالا مربوط به سطح پ و در فک پایین مربوط به سطح ب بود. در فک بالا 47.5 درصد و در فک پایین 41.2 درصد دندان های نهفته در مردها بود. در بررسی زاویه های نهفتگی بیشترین و کمترین مقدار در ماگزیلا به ترتیب عمودی (67 درصد) و افقی (صفر درصد) و در مندیبل نیز به ترتیب مزیوانگولار (57.3 درصد) و دیستوانگولار (1.1 درصد) به دست آمد. در بررسی زاویه های گوناگون نهفتگی در سطوح گوناگون نهفتگی, بیشترین حالت عمودی و مزیوانگولار به ترتیب همراه با سطح ب و پ بودند.نتیجه گیری: تفاوت آماری معنادار میان مردها و زن‌ ها در فراوانی دندان نهفته در دو فک وجود نداشت. در فک بالا و پایین توزیع زاویه های گوناگون نهفتگی دندان مولر سوم متفاوت بود. در ضمن, در سطوح گوناگون نهفتگی میان فراوانی زاویه های نهفتگی دندان تفاوت وجود داشت.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.