مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - Journal Of Dentistry | سال:1388 | دوره:10 | شماره:4 (مسلسل 25) | صفحه شروع:343 | صفحه پایان:347

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

143

دانلود:

72

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر مرحله اول درمان پریودنتال بر میزان آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) بزاق

صفحات

 صفحه شروع 343 | صفحه پایان 347

چکیده

 بیان مساله: با توجه به ارتباط قوی میان فعالیت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) و بیماری پریودنتال شاید بتوان از آن به عنوان نشانگر در تشخیص و ارزیابی درمان استفاده کرد.هدف: این بررسی, با هدف تعیین تاثیر مرحله اول درمان پریودنتال بر میزان AST بزاق در بیماران مبتلا به پریودنتیت متوسط تا پیشرفته ارجاعی به بخش پریودنتیکس واحد دندانپزشکی, دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1386 طراحی و اجرا گردید.مواد و روش: در این بررسی, که به روش کارآزمایی بالینی (مقایسه پیش و پس) انجام شد, شمار 33 بیمار با میانگین سنی 45±9.75 سال مبتلا به پریودنتیت متوسط تا پیشرفته انتخاب شدند. پلاک نمایه ای, میزان چسبندگی بالینی, عمق پروبینگ, خونریزی پس از پروبینگ و AST بزاق دو ماه پیش و پس از مرحله اول درمان پریودنتال برای همه بیماران اندازه گیری شد. برای بررسی و مقایسه میزان تغییرات, از آزمون های تی زوج (Paired T-Test) و نشانه دار ویلکاکسون (Wilcoxon Sign Test) استفاده گردید.یافته ها: پلاک نمایه ای, عمق پاکت, میزان چسبندگی بالینی و خونریزی به دنبال پروبینگ پس از درمان مرحله اول پریودنتال کاهش چشمگیری داشتند (P<0.05). میزان AST از 40.3±15.5 به 32±12.1 کاهش یافت (P<0.01).نتیجه گیری: با توجه به کاهش معنادار میزان AST بزاق به دنبال درمان پریودنتال می توان از آن به عنوان یک نمایه بیوشیمیایی برای ارزیابی نتیجه درمان پریودنتال استفاده نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID