Start: 2/7/2023 8:58:46 PMEnd: 2/7/2023 8:58:47 PM >> 759

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

235

دانلود:

54

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اپیدمیولوژی آسیب های رباط صلیبی قدامی در افراد ورزشکار مراجعه کننده به بیمارستان های فیروزگر و شفا یحیاییان طی سال های 1380 تا 1389

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 105

چکیده

 زمینه و هدف: آسیب رباط صلیبی قدامی می تواند با پارگی منیسک, ضایعات غضروفی و آسیب سایر لیگامان ها همراه باشد. هدف از این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی آسیب رباط صلیبی قدامی و آسیب های همراه در جمعیت ورزشکار مراجعه کننده به بیمارستان های فیروزگر و شفا یحیاییان است. روش کار: مطالعه از نوع مقطعی-تحلیلی بوده و ورزشکاران با آسیب رباط صلیبی قدامی از دی ماه 1380 تا آذر ماه 1389 وارد این مطالعه شدند. یافته ها: از مجموع 227 بیمار شامل 220 مرد (92/96%) و 7 زن (08/3%) مورد بررسی قرار گرفتند. میانه مدت زمان بین حادثه و جراحی 18 ماه و متوسط این زمان 85/21 ماه بود. متوسط سن بیماران 6/25 سال بود. 75% بیماران برخی از انواع آسیب منیسک را داشتند (آسیب منیسک داخلی در 15/52% موارد). شایع ترین محل آسیب منیسک شاخ خلفی هر دو منیسک داخلی و خارجی بود. ضایعات غضروفی در 4/13% بیماران دیده شد و بیشترین میزان خطر 4 سال پس از آسیب بود. بیشتر ضایعات غضروفی (5/65%) در کمپارتمان داخلی وجود داشت. شایع ترین آسیب لیگامانی همراه با آسیب لیگامان صلیبی قدامی آسیب لیگامان جانبی داخلی بود (9/6%). ورزش های تماسی خصوصا فوتبال شایع ترین علت آسیب رباط صلیبی قدامی بودند (50%). نتیجه گیری: با توجه به مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری کرد که آسیب های همراه با پارگی رباط صلیبی قدامی با گذر زمان افزایش می یابند. مطالعات بیشتری جهت ارزیابی نقش جراحی زودرس (بازسازی لیگامان صلیبی قدامی) در کاهش آسیب های همراه نیاز است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی