video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,996

دانلود:

775

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان رضایت جنسی در زنان یائسه

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 18

چکیده

 مقدمه و هدف: یکی از ابعاد رضایت زناشویی, حیطه جنسی است. رضایت از رابطه جنسی در سلامت روحی افراد نقش بسزایی دارد. با توجه به اینکه میانگین سنی و امید به زندگی زنان کشور ایران رو به افزایش است, اطلاع از ابعاد جنسی زنان یائسه می تواند راهگشای ارتقای سلامت و کیفیت زندگی زنان یائسه کشور ایران شود. این مطالعه, با هدف تعیین میزان رضایت ازحیطه های جنسی در زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاههای علوم پزشکی شهر تهران, 1386 انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که نمونه گیری آن بصورت نمونه گیری در دسترس انجام شده است. تعداد نمونه 270 نفر بود. ابزار گردآوری اطلاعات, پرسشنامه بوده که به طریقه مصاحبه تکمیل شده است. پرسشنامه از دو بخش مشخصات دموگرافیک و رضایت جنسی تشکیل شده است. از آمار توصیفی و آزمونهای اسپیرمن و آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شده است. تمام اطلاعات توسط نرم افزار, اس پی اس اس نسخه 16 آنالیز شد.یافته ها: میانگین سنی زنان یائسه 4.93±52.49 سال بود. و میزان رضایت جنسی نیز مطلوب (58.9درصد) بود. حیطه میل جنسی ( 66.3درصد) نامطلوب بود. تمامی حیطه های جنسی با میزان رضایت زن یائسه از فعالیتهای جنسی اش ارتباط داشت (p<0.001). حیطه تحریک با سطح تحصیلات همسر (p<0.05) و حیطه های ارگاسم و فرونشینی با سن یائسگی, تعداد فرزندان غیرطبیعی (p<0.05) و درمان با هورمون و داشتن بیماری خاص (p<0.01) ارتباط داشت.نتیجه گیری: گرچه دوران یائسگی با کاهش هورمونهای جنسی و میل جنسی همراه است اما ایجاد ارتباط صمیمی با همسر و افزایش میزان تحصیلات که منجر به افزایش میزان آگاهی شده, تطبیق با شرایط دوران یائسگی, استفاده از هورمون درمانی و کاهش تنشهای محیطی و عوارض بیماریهای مزمن می تواند بر میزان رضایت جنسی بیفزاید.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شیخان، زهره، پازنده، فرزانه، خوشابی، کتایون، ضیایی، طاهره، و علوی مجد، حمید. (1388). بررسی میزان رضایت جنسی در زنان یائسه. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery)، 19(65)، 13-18. SID. https://sid.ir/paper/108311/fa

  Vancouver: کپی

  شیخان زهره، پازنده فرزانه، خوشابی کتایون، ضیایی طاهره، علوی مجد حمید. بررسی میزان رضایت جنسی در زنان یائسه. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery)[Internet]. 1388؛19(65):13-18. Available from: https://sid.ir/paper/108311/fa

  IEEE: کپی

  زهره شیخان، فرزانه پازنده، کتایون خوشابی، طاهره ضیایی، و حمید علوی مجد، “بررسی میزان رضایت جنسی در زنان یائسه،” نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery)، vol. 19، no. 65، pp. 13–18، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/108311/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی